Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PLANET

'Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği 2014' ile Tam Uyumlu Planlar

Planet ile tüm ölçeklerdeki planlar 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak tüm aşamaları ile gerçekleştirir. Yeni mevzuattaki tüm yeni hat tipleri, semboller ve planlama sembolojisi kullanıma hazır olarak yer alır.

Planet içerisinde her ölçekteki planlar için hazır proje şablonları bulunur. Seçilen planlama ölçeğine göre uygun hat tipleri, semboloji ve hazır sayısallaştırma kalemleri otomatik olarak projeye yüklenirler. Bu hazır yapı kullanılarak kolaylıkla oluşturulan şehir planları, yeni Mekasal Planlama Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak oluşurlar.

 Video

Eski Planlar Tek Bir İşlem ile 'Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Yapıya Dönüşürler

Planet, eski yönetmeliğine göre hazırlanmış planları tek bir işlem ile 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile uyumlu hale getirir; bu süreçte tüm hattipleri, sembolojiler ve plan fonksiyon taramaları yeni yönetmeliğe göre yenilenirler.

Dönüşmesi istenilen eski plan için yeni yönetmeliğe uygun ölçekli şablonu seç ve dönüştür demek yeterli olur, Planet'in bu sihirli dokunuşu ile eski planlar yeni yapıya anında kolaylıkla dönüştürülmüş olurlar.

 Video

'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Plan Hesap ve Kontrol Fonksiyonları 

Planet içerisinde 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile tam uyumlu akıllı nesneler yer alır; bu akıllı nesneler planların her aşamasını kontrol altında tutarlar ve mevzuatlarla uyumlu akıllı planlar olmasını sağlar.

Planet ile projeksiyon yılına göre nüfus hesaplamaları, alan dağılımları, donatı hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; verilen yapılaşma koşullarına göre yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamaları tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

 Video

Üç Boyutlu Plan Simulasyonu

Planet ile yapılan kent planları tek bir işlem ile üç boyutlu ortamda simule edilebilirler. Akıllı simülasyon yeteneği sayesinde plan üzerinde verilmiş yapılaşma kararlarına göre  kent simülasyonları dinamik olarak gerçekleşir. Yol aksları plan genişlikleri de dikkate alınarak kazı dolgular otomatize edilerek oluşur, binalar, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve simülasyonu tamamlayıcı tüm kent içi elemanlar simülasyon sonucuna yansır; bu sayede plan düzleminde verilen kararların yapılaşma öncesi gerçekte nasıl bir kent oluşturacağı da önceden üç boyutlu ortamda görülebilir.

 Video

'PLANET', Şehir ve Bölge Planlama disiplini uygulamalarında kullanılan imar planlarının çizimi, plan revizyonlarının veya değişikliklerinin yapılabilmesine yönelik olarak hazırlanmış planlama çözümüdür.

PLANET, planlama süreçlerinin tüm aşamalarını mevzuat ve yönetmeliklerin gerektirdiği standartlarda gerçekleştirir.

Plan Şablonları

2014 yılı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde tanımlanan 4 ölçek plan için; Uygulama İmar Plan Çizim Şablonu, Nazım İmar Plan Çizim Şablonu, Çevre Düzeni Planı Çizim Şablonu, Mekansal Strateji Planı Çizim Şablonu hazırlanmıştır.

Bu hazır çizim şablonu ile plancı yeni yönetmelikteki, yeni tanımlara sürekli bakmaya ihtiyaç duymadan, hazır gelen çizim menüleri, ilgili ölçeğe uygun seçilmiş hazır sembol kütüphanesi ve hattipleri ile doğru ve hızlı bir şekilde sayısal plan üretebilecektir.

Plancının Rapidosu: Sayısallaştırma Menüsü

Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı ve Mekansal Strateji Planı için ayrı ayrı hazırlanmış bu çizim araçlarında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekindeki lejandta belirtilen tüm katmanlar ana kategorisine göre gruplanarak istenilen obje çizimine kolay erişim hedeflenmiştir. Bu sayede plancı, yeni mevzuattaki RGB renk kodu, tarama özellikleri, çizgi tipi tanımı, sembol gösterimi gibi tanımları ezberlemek zorunda kalmadan sadece çizmek istediği katmana ilişkin başlığı seçerek işlem yapabilecektir.

Örneğin; Seçilen kategori içindeki alt kullanımın özelliklerine girildiğinde uygun tabak ismi, hattipi, rengi, taraması, sembolü, obje tipi önceden tanımlanmış olduğu için kullanıcıya sadece bu hazır tanımla çizim yapmak kalmaktadır.

Yenilenen Hattipi ve Sembol Kütüphaneleri

Mevcut kütüphanelerin yanı sıra 4 yeni plan ölçeği için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ ne uygun hattipleri Kartografik Çizim mantığıyla hazırlanmış ve netcade eklenmiştir.

Yeni hattiplerinin Kartografik Görünümde hazırlanmasının en büyük özelliği mevzuattaki kalınlık ve birden fazla renk içeren tanımlara birebir uygun hazırlanmış olmasıdır. Plancıya, sadece uygun ölçekteki hattipinin seçilerek çizilmesi kalmaktadır.

Mevzuata Göre Plan Dönüştürme Aracı

Planet, Plan Dönüştür işlemi, eski planlarınızı yeni mevzuata uygun tanımlara otomatik dönüşümünü sağlamaktadır.

Mevzuat Uyumlu Lejand Kütüphanesi

Planet kullanarak ürettiğiniz yeni yönetmeliğe uygun çizimlerinize Lejand akıllı objesini eklediğinizde, planınız lejandıyla hazır olacaktır. 

 Lejand yeni mevzuatta tanımlı ana başlık ve alt kullanım isimlerine birebir uygun olarak hazırlanmıştır.

Akıllı Hesaplar

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde belirtilen donatı alan katsayılarına göre yenilenen Donatı Kontrol Hesap aracı ile, tek tuşla plandaki eksik ve fazla donatılar isim ve miktarlarıyla hesaplanabilecek, ekran ve/veya excel ortamında raporlanabilecektir.

Çizim Şablonları 

Planın arazi tespitlerinden başlayıp onay ile sonlanacak olan son aşamasında plan çıktıları önem taşımaktadır. Planet ile plan çıktılarının okunabilir, değerlendirilebilir olması adına yeni geliştirilen çizim şablonları ile desteklenmektedir.

İnteraktif Lejandı, Ölçek Barı, Plan Bilgi Kartı, Anteti ve Kuzey Oku’ yla Planlar Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun istenilen ölçekte hazır şablonlar ile baskıya verilebilmektedir.

Teknik Videolar 

Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

 Yerleşilebilirlik Analizi
 Plan Bilgileri ve Nüfus Projeksiyonun Girilmesi
 Çizim ve Düzenleme İşlemleri
 Sayısallaştırma İşlemleri
 Akıllı Sembollerin Yerleştirilmesi
 Plan Notunun Oluşturulması
 Akıllı Hesaplar
    
 Plana Ait Çizim Şablonlarının Kullanılması
 
 Planların Zamansal Değişimi
 Netigo ve Planet
 

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları — GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme, kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.
 

Akademik Bildiriler

 

İndirilebilir Dökümanlar 

Planet 7 Yardım