Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 • Metriklerin ne olduğunu anlayabilme,
 • Yeni bir metrik tanımlayabilme,
 • Uygulama projelerini karşılaştırabilme,

Metrikler, aynı projenin farklı uygulama projelerinin rasyonel bir metotla karşılaştırıldığı bir araçtır. Karşılaştırılmak istenilen projelerin öncelikle versiyon dosyalarının oluşturulması gerekmektedir.
Proje Yöneticisi altından Metrikler sekmesine ulaşılır. Bu sekme altında Metrikler yönet ile, karşılaştırma kriterleri özellikleri değiştirilir veya yenileri eklenebilir. Raporla ile aktif projenin metrikleri ascii formatında değerleri ile birlikte raporlanır. Karşılaştır ile ise, projeler özniteliklerine göre yani metriklerine göre listelenir ve kullanıcıya farklı görünümlerde görüntülenir.

Proje Yöneticisi Metrikler

Öncelikle karşılaştırma kriterlerine yani metrikleri düzenlemek için metrikleri yönet işlemine girelim.
Bu sekmede program içerisinde var olan metrikler görüntülenmektedir. Buradaki herhangi metriği incelersek, örneğin uzunluk metriğinin açıklamasında yatay güzergah uzunluğu olduğu, Rapor alınırken kullanılacağı, verinin normalize olmadığı ve büyük uzunluk değerlerinin daha kötü olduğu belirtilmektedir. Burada iki değer ilk bakışta anlaşılması zor görünse de temelde çok basit bir kuram üzerinde çalışmaktadır. Bunlar normalize ve daha iyi ve daha kötü olması opsiyonlarıdır. Normalize kavramında, normalizedir seçeneği bir değerin kendisinin karşılaştırma değeri olarak kullanılacağını, normalize değildir ise, bu değerin bir değer aralığında aldığı değerinin ancak karşılaştırma değeri olarak kullanılacağını ifade etmektedir. Büyüklük değeri, projedeki bir özniteliğin rasyonel düşüldüğünde az veya fazla olmasının bize sağladığı zararı ve karı simgelemektedir. Diğer şartlar sabitken sadece uzunluk değerinin artması maliyeti olumsuz etkilemekte ve tercih sebebi olmaktan uzaklaşmaktadır.
Eğer veriyi normalize değildir şeklinde belirlerseniz değerinin kullanılabilmesi için bir aralığı ihtiyaç vardır. Genelde bu aralık karşılaştırma ekranına eklenen projelerden elde edilen minimum ve maksimum değerlerden elde edilir. Ya da kullanıcı isteği doğrultusunda bir değer girebilir ve karşılaştırma penceresindeki projelerdeki o metriğin kaç puan aldığını görüntüleyebilir.
Ağırlık, bir metriğin ulaşılmak istenilen en uygun proje açısından önem katsayısıdır. Örneğin bir projedeki uzunluk değeri, kurp sayısına göre 2 kat daha önemli ve tercih sebebi olabilecekse, kurp sayısının ağırlığının "1" uzunluk değerinin ise "2" olarak girilmesi gerekir.

Değer, versiyonundaki o metriğin aldığı gerçek değerdir.
Bu anlatılanları bir metrik ile örneklemek istersek, örneğin kamulaştırma bedeli bir metrik olarak belirlenebilir.
Bu işlem için:

 • Metrikleri yönet penceresinin sol tarafındaki beyaz kısımda farenin sağ tuşuna tıklayınız ve açılan pencereden metrik ekle işlemine giriniz.


Metrikleri Yönet Penceresi \ Yeni Metrik Ekleme İşlemi

 • Metrik Adı olarak KAMULAŞTIRMA BEDELİ giriniz. Sol tarafta Kamulaştırma Bedeli üzerine tıklayınız. Bu metrik için sırada özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle Açıklaması olarak Kamulaştırma Bedelidir giriniz.
 • İşlem sonuçlarını eş zamanlı görebilmek için kamulaştırma bedelini değer hücresine 100000 olarak giriniz.
 • Daha sonra opsiyonları belirlemeye geçebilirsiniz. Öncelikle Rapor alınırken kullanılsın seçeneğini işaretleyiniz.
 • Bu veriyi normalize veya normalize değildir olarak kullanabiliriz. Eğer normalize olarak kullanırsak, pencerenin en altında normalize edilmiş değeri :%100000 olarak görüntülenir. Bu değer eğer böyle kullanılırsa, diğer metrikler normalize değerlerine göre karşılaştırıldığında bizleri yanıltabilir. Çünkü diğer metrikler bir değer aralığında aldıkları yüzdesel puan ile normalize edilmiştir. Yani aldıkları gerçek değerler kullanılmamıştır. Eğer bir metrik normalize değerleri ile karşılaştırılacak ise, bir değer aralığındaki normalize değeri kullanılmalıdır. Gerçek değerinin normalize değer olarak kullanılması teorik olarak yanlış bir uygulamadır. Bu durumun önüne geçmek için bu metrik de bir değer aralığı belirlememiz gerekir.
 • Öncelikle bu metrik için normalize değildir opsiyonun işaretleyelim ve en büyük ve en küçük değerlerden otomatik hesaplansın opsiyonu pasif hale getiriniz. En küçük değer olarak 0, en büyük değer olarak ise 200000 giriniz. Bu değerleri girdikten sonra tekrar pencerenin en altına baktığımızda, normalize edilmiş değerinin %50 olduğu görüntülenir ve bu değerleri karşılaştırmak için uygun bir veridir.
 • Diğer şartlar sabitken, kamulaştırma bedelinin küçük olması bir proje için her zaman tercih sebebidir. O sebeple Büyük Değerler opsiyonu olarak Daha kötüdür'ü aktif hale getiriniz.
 • Ağırlık değeri olarak, diğer metriklere dikkat ettiğinizde hepsi için 1 değeri kullanılmıştır. Ve ağırlık yüzdesi olarak %16.67 bulunduğu görüntülenir. %100 değerinin kullanımda 6 adet metrik olduğu için 100'ün 6'ye bölümü ile bulunmuştur. Yeni eklediğimiz metrik içinde bir ağılık değeri belirlenmesi gerekmektedir. Eğer 1 olarak girersek bu sefer 100 değer 7'e bölünecektir. Ancak kamulaştırma bedeli diğer kriterlerden örnek proje için 2 kat önemli olduğu için 2 giriniz. Ağırlık 1 iken yüzdesel ağırlığı %12.5 iken, 2 olduğunda ağırlık yüzdesi %25 olmuştur.


Metrikleri Yönet Penceresi \ Metrik Parametreleri Belirleme

 • Tamam ile işlemi bitirip, karşılaştırma penceresine girdiğinizde Kamulaştırma Bedeli olarak yeni bir metriğin eklendiğini gözlemlersiniz.
 •  Karşılaştırma ekranın diğer versiyon dosyalarının da eklenmesi gerekmektedir. Örnek proje için hazırlanan versiyon dosyalarını ORNEK_PROJE_YOL\SONUC_DOSYALAR\17_METRIKLER\VERSIONS klasörü altından alarak, versions klasörü altına kopyalayınız. Karşılaştır penceresinin sol üst tarafında yer alan, Dosya Ekle işlemine giriniz ve versions klasörü altında yer alan versiyon dosyalarını yükleyiniz.Metrikleri Karşılaştır Penceresi

 •  Karşılaştırma penceresinde dikkat çekebilecek bir diğer unsur da, diğer metriklerde kamulaştırma bedeli metriğinin olmamasıdır. Bunun sebebi olmayan versiyonlarda bu metriğin kullanılmamasıdır. Kamulaştırma bedelini eklemek için, 2.Proje kolonu içine çift tıklayınız.
 •  Açılan metrikleri yönet penceresine, kamulaştırma bedeli olarak aşağıdaki kriterlerde metrik ekleyiniz.
 • Metrik Adı: KAMULAŞTIRMA BEDELİ
 • Metrik Açıklaması: KAMULAŞTIRMA BEDELİDIR.
 • Rapor alırken: Kullanılsın.
 • Veri: Normalize değildir.
 • Büyük Değerler: Daha Kötüdür.
 • En Küçük Değer: 0
 • En Büyük Değer: 200000
 • Ağırlık: 2
 • Değer: 75000
 •  Tamam ile işlemi bitirdiğinizde düzenleme yaptığınız projeyi bu haliyle tekrar versiyonlanmasının istenip istenmediği sorulur. Bu versiyonlanma sırasında yeni bir versiyon oluşturulmaz, halihazırdaki versiyon dosyası üzerine yazılır. Evet ile düzenlediğiniz projenin versiyonunu oluşturunuz.
 •  3.Proje için ise yine aynı işlem adımları ile aşağıdaki kriterlere metrik belirleyiniz.
 • Metrik Adı: KAMULAŞTIRMA BEDELİ
 • Metrik Açıklaması: KAMULAŞTIRMA BEDELİDIR.
 • Rapor alırken: Kullanılsın.
 • Veri: Normalize değildir.
 • Büyük Değerler: Daha Kötüdür.
 • En Küçük Değer: 0
 • En Büyük Değer: 200000
 • Ağırlık: 2
 • Değer:50000
 •  Karşılaştırma penceresinde öncelikle projelerin aldığı gerçek değerler görüntülenir. Karşılaştırma ekranındaki en büyük değerler farklı renk görüntülenir. Pencerenin sağ üst köşesinden farklı görünüm uygulamalarına geçilebilir. Normalize edilmiş Değer görünümüne geçildiğinde, tanımladığımız metriklerin normalize edilmiş değerlerinin aldığı puanlar görüntülenir. Burada kimi değer 100 tam puan alırken, kimi ise, 0 puan almıştır. Toplamda ise, tüm metriklerin aritmetik ortalamasının değeri görüntülenir.
 •  Kamulaştırma bedeli en az olan 3.Projenin puanı 75'tir.
 •  Ağırlıklı Normalize Edilmiş görünümde ise, normalize edilmiş değeri ile metriğin ağırlığının çarpımı değeri gösterilir. Dikkat edersiniz, bu işlem sonucunda 3.projenin değerinin toplamda aldığı puan daha da yükselmiştir.


Karşılaştır Penceresi Normalize Edilmiş Değer Görünümü

 •  Ağırlıklar görünümde ise, metriğinin yüzdesel ağırlığı görüntülenir.
 •  Karşılaştırma penceresinde işlemler tamamlandıktan sonra, raporla ile aktif projenin raporlamasını oluşturmak için, Metrik sekmesindeki Metrikleri Raporla işlemine giriniz. Üretilen ascii türü text dosya yazdırılabilir veya kaydedilebilir.

 Yukarıda yapılan işlem adımlarıyla istenilen niteliklerde versiyon dosyalarını oluşturamadıysanız ORNEK_PROJE_YOL\SONUC_DOSYALAR\ 17_METRIKLER klasörü altında yer alan versiyon dosyalarının Ornek_Proje_Yol klasörü altındaki versions altına kopyalayıp kullanabilirsiniz.

 • No labels