Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları

Tanım

GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme, kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

 

Hedef Grup

Bu uygulama programı, kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Hedefler

 • ‘Kent Planlama’ ve ‘Kent Bilgi Sistemleri’ Projelerinin gerektirdiği temel harita ve projeksiyon bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemi-GIS yapısında proje üretim süreçlerini gerçekleştirebiliyor olabilecek,

 • Planlama alanına ilişkin veri üretimi, vektör ve raster verilerin bütünleşik olarak kullanabilecek,

 • Planlama sahasındaki sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,

 • ‘Analiz’ ve ‘Sentez’ haritalarının GIS yapısında oluşturabilecek

 • Analizleri puan verip değerlendirilerek, kent fonksiyonları için en uygun alanları mevzuatların gerektirdiği standartlarda oluşturabilecek,

 • Tüm analizlere, sentezlere ve planlara ilişkin tematik haritalama, sorgulama, raporlama, web ve pafta bazında çıktılarını oluşturabilecek,

 • Kent karakter tabloları, alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı kontrolü, DOP/KOP hesabı ve mevcut yapılaşma hesaplarını gerçekleştirebilecek ve sonuç raporları oluşturabilecek,

 • Nazım ve uygulama imar planlarını oluşturabilecek ve mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek,

 • Akıllı objeleri kullanarak (lejand, ölçek barı, plan bilgi kartı, antet, kuzey oku vb.) tüm ölçeklerdeki planların gerektirdiği, mevzuatlara ve kurum standartlarına uygun plan çıktılarını hazır şablonlar ile kolaylıkla oluşturabilecek,

 • Analizleri, sentez ve planları üç boyutlu olarak modelleyebilecek ve sunum simülasyonlarını oluşturabilecek,

 •  Tüm proje çıktılarını Google Earth’ e aktarabilecektir.