Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sınıflandır Uygulamaları

Icon
 1. Sınıflandırma işlemi için kullanılacak görüntü Netcad ekranında uydu görüntüsü referans (?) olarak eklendikten sonra Sınflandır işlemine girilir. Ekrandan kullanılacak görüntü seçimi yapılarak işleme devam edilir. 2. Seçim sonrasında 'Görüntü Sınıflandır' penceresinin 'Orijinal Görüntü' bölümünde ön izlemesi oluşur. Görüntü üzerinde 'Kontrolsüz Sınıflandırma' uygulamasını gerçekleştirmek için Yöntem; Kontrolsüz (ISODATA), Tolerans; 1, Sınıf Sayısı; 5 ve Iterasyon; 5 olarak tanımlanır.

   

  Icon

  ISODATA(The Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique/Tekrarlı Veri Analizi); tekrarlı olarak tüm sınıflandırmayı gerçekleştirme ve uygulanan her iterasyon (tekrar) sonrasında yeniden istatistik hesaplamasını temel alır.

  Yöntem karar kuralı olarak minimum uzaklığı kullanır. Pikseller görüntünün sol üst köşesinden başlanarak soldan sağa ve satır satır analiz edilir. Aday piksel ile her bir küme ortalaması arasında spektral uzaklık hesaplanır ve en yakın kümeye atanır. Öncelikle istenilen sınıf sayısı kadar oluşturulan kümenin ortalaması hesaplanır ve her iterasyondan sonra, her bir kümenin yeni ortalaması hesaplanılarak, bu ortalamalar bir sonraki iterasyon kümelerinin tanımlanmasında kullanılır.

   

   

 3. Gerekli değerler tanımlandıktan sonra pencere sol alt köşesinde yer alan 'Sınıflandır' butonu yardımıyla kontrolsüz sınıflandırma işlemi başlatılır. Sınıflandırma işlemi sonrasında belirtilen sınıf sayısı kadar sınıfın oluşur ve sonuç görüntü Sınıflandırılmış Görüntü bölümünde ön izlenir. 4. Görüntü Sınıflandır penceresinin sağ üst kısmında oluşan sınıflara ait 'Kriter Renk', 'Gösterim Rengi', 'Açıklama', 'Piksel', 'Alan' ve '%' kolonların dolduğu gözlenir. Sınıflandır butonuna her defasında tıklandığında ıterasyon sayısı kadar işlem tekrarlanır. Analizci uygun sınıflandırma sonuç verisinin üretilmesini sınıf sayısı ve tolerans değerlerini değiştirerek sağlayabilir. Kabul edilen sınıflandırmaya ait sınıf gösterim rengi kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bunun için ilgili sınıf seçili iken sağ tuş listesinde Gösterim Rengi Seç/Palet işlemi kullanılır. 5. Görüntü Sınıflandır penceresi Tamam ile kapatıldığında sınıflandırma işlemi sonrasında elde edilen görüntünün hangi format ve dizin kaydedileceği belirlenir. Sonuç görüntünün Netcad ekranına uydu görüntüsü referans olarak yüklendiği görülür. 6. Orijinal görüntü üzerinde bu kez kontrollü sınıflandırma yöntemleri kullanılarak sınıflandırma işleminin uygulanması için Sınıflandır işlemine girilir ve ekrandan görüntü seçimi yapılarak işleme devam edilir. 7. Seçim sonrasında 'Görüntü Sınıflandır' penceresinin 'Orijinal Görüntü' bölümünde ön izlemesi oluşur. Görüntü üzerinde 'Kontrollü Sınıflandırma' uygulamasını gerçekleştirmek için Yöntem; En Yakın Komşu ve Tolerans; 12 olarak tanımlanır. Kontrollü sınıflandırma diğer sınıflandırma yönteminden farklı olarak sınıflandırma sonrasında oluşacak sınıflara ait referans renk(piksel bazlı) tanımlamaları kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kontrollü sınıflandırma yöntemleri ile yapılan sınıflandırma işleminde Iterasyon parametre değeri tanımlanmaz. Sınıflandırma sonrasında oluşacak sınıf tanımlamaları için Sınıflandır penceresinin sağ üst bölümünde sağ tuş yardımıyla 'Sınıf Ekle' işlemi kullanılır.

   

  Kontrollü Sınıflandırma Yöntemleri

  Icon
  Icon

  En Yakın Mesafe(Minimum Distance); öncelikle her bir arazi sınıfına ilişkin örnekleme bölgelerinin istatistiksel olasılık değerleri hesaplanmakta ve bilinmeyen her bir piksel en çok benzer olduğu sınıfa atanmaktadır.

  Icon
  En Yüksek Olasılık; olasılığın tüm sınıflar için eşit olduğu ve sınıf kontrol verilerini oluşturan noktalar kümesindeki dağılımın Gauss normal dağılımı olduğu kabul edilir. Bu kabulün ışığı altında normal dağılımın ortalama vektörü ve kovaryans matrisi ile tanımlanır. Belirli sınıfa ait olan görüntü elemanları için istatiksel olasılık hesaplanır. Olasılık yoğunluk fonksiyonları sınıfı belirlenmemiş aday pikselin belirlenmesinde kullanılır.
  Icon

  Spektral Açı; görüntü üzerindeki her piksel belirlenmiş sınıflar ile karşılaştırılır. Karşılaştırmada, sınıf ortalama rengi ile pikselin rengi arasındaki spektral açı hesaplanır. Açı hesaplanacağı için bu sınıflandırma sadece hiperspektral görüntüler üzerinde (24 bit renkli) yapılabilir. Piksel, hangi sınıfa daha yakın ise o sınıfa atanır. Piksel ile en yakın olduğu sınıf arasındaki açı kullanıcının verdiği "Tolerans" değerinden fazla ise piksel sınıflandırılmaz, "SINIFI YOK" sınıfına atanır. Tolerans olarak verilen değer, bu sınıflandırmada açı olarak değerlendirilir. 0 ile Pi sayısı(3.14) arasında olmalıdır.

   

   

 8. Eklenen sınıfa ait kriter renk seçimi için sınıf satırı üzerinde sağ tuş yardımıyla Kriter Renk Seç/Raster işlemine girilir. Analizci tarafından belirlenen bu renk uygulamada kullanılan uydu görüntüsü veya palet üzerinden örneklenmelidir. Örnekleme alanları daha öncesinde görüntü üzerinde alan geometrisinde sayısallaştırılmış olabileceği gibi işlem esnasında da alan seçim araçları (?) ile belirlenebilir. Örnekleme alanlarının belirlenmesinde mümkün olduğunda birbirine yakın yansıma değerlerine sahip piksel seçimlerinin yapılması sınıflandırmanın doğruluğunu artıracaktır.


 9. Görüntü üzerinde "SU ALANLARI" sınıfına ait kriter renk tanımı için işleme devam edildiğinde, örnekleme için dikkate alınacak alan içerisine düşen piksellerin sahip olduğu KYM yansıma değerleri alan seçimi sonrasında listede sıralanacaktır. Piksellere ait renk değerlerinin ortalama değeri ve standart sapması hesaplanarak diyalogda gösterilir.

   

 10. Analizci tarafından görüntü üzerinde belirlenen arazi örtüsü sınıf sayısı kadar sınıf tanımı ve kriter renk tanımlamaları aynı işlem adımları takip edilerek tamamlanır. Örnek uygulama için 5 farklı sınıf(Su Alanları, Bitki Örtüsü, Orman Alanları, Toprak ve Kaya) belirlenmiştir. Tanımlanan sınıflara ait sınıflandırma sonrasında oluşacak görüntü üzerinde sınıfın hangi renk ile gösterilmesi isteniyorsa, sınıf üzerinde sağ tuş yardımıyla Gösterim Rengi Seç/Palet işlemi kullanılabilir.

   

 11. Sınıf sayısı, kriter renk, gösterim rengi belirleme tamamlanarak "Sınıflandır" butonu yardımıyla sınıflandırma işlemi başlatılır ve sınıflandırma sonrasında piksel, alan ve % değerleri elde edilir.


   

 12. Görüntü Sınıflandır penceresi Tamam ile kapatıldığında sınıflandırma işlemi sonrasında elde edilen görüntünün hangi format ve dizin kaydedileceği belirlenir. Sonuç görüntünün Netcad ekranına uydu görüntüsü referans olarak yüklendiği görülür. 13. Kontrollü sınıflandırmada kullanılan 'En Yüksek Olasılık' ve 'Spektral Açı' yöntemleri ile işlem tekrarlanır. 'En Yüksek Olasılık' yöntemi için tolerans değeri girilmez. Sınıf sayısı ve renk kümesi piksel örneklemeleri bir önceki uygulamada kullanılan değerler ile aynıdır.
 14. Sınıflandırma sonrasında oluşan görüntü 8 bit (paletli) renk derinliğine sahip olacaktır. Sınıf açıklamalarında girilen bilgileri slotlarda gözlenmektedir. Bu bilgilere Raster/Özellikler/Palet sekmesinden müdahale edilebilir. Oluşan slotların lejand olarak ekrana yerleştirilmesi için Lejand (?) özelliği kullanılabilir. 15. Sınıflandırma sonrası elde edilen görüntü üzerindeki sınıf kümelerine ait alan ve yüzde değerleri GeoReport (?) işlemi ile hesaplatılır.

 

 • No labels