Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fay hatlarından en uzak olan ve arazi kullanım sınıfı en düşük olan alanlar iş akış modelinde tanımlanarak belirlenecektir.
Bu kapsamda ERDEMLI.NCZ projesi Netcad GIS ekranın yüklenir. İçerisinde Fay, Toprak, Bina ve Jeoloji katmanlarının bulunduğu veri Netcad GIS ekranında gözlemlenir. Katmanların tablolarını açarak inceleyiniz.
Bu senaryodaki sentezin girdileri FAY ve TOPRAK katmanlarıdır.
Toprak Katmanının Analizi

 1. Toprak CBS katmanının Referanslar üzerinde bulunan tablo görüntüsü açıldığında içerisinde AKS (Arazi Kullanım Sınıfı) değerleri AKS kolonu içerisinde görüntülenir.
 1. Toprak AKS değerlerinin puanlandırma modeli Netcad Mimar iş akışı İş Akışı/ Aç ile açılır. 1. Analiz için kullanılan veri bir CBS proje katmanı olduğu için girdi olarak Spatil Veri Kaynağı olarak tanımlanmıştır. 1. Spatial to Geofunction operatörü ile değer tanımlanacak olan AKS kolonu Makro Değeri kısmında bulunan üç nokta butonu ile seçilir. 1. GeoEditör penceresinde AKS değerlerine tanımlanan puanlamalar görüntülenebilir.


AKS değerleri 1'den 8'e puan almaktadır. 1 puan alan topraklar tarım yapılmaya en uygun verimli toprakları, 8 puan değerine sahip alanlar ise verimsiz, tarım yapılmaya uygun olmayan toprakları temsil etmektedir.


 1. Tema Oluştur penceresinde Aralık Sayısı değeri 10 verilir ve istenilen renk seçimi yapılır. 1. İş Akışı/ Çalıştır ile hazırlanan iş akışı çalıştırılır ve sonuç tematik görüntü ve puanlama sonucu oluşan lejand gözlemlenir.Fay Katmanının Analizi

 1. Fay katmanında bulunan çizgisel veriler yine tablo görüntüsü ile referanslar altında görüntülenir. 1. Fay etki alanı oluşturmak için hazırlanmış Netcad Mimar iş akışı İş Akışı/ Aç ile açılır ve aşağıdaki gibi gözlemlenir. 1. Spatial to Geofunction operatörü ile tanımlanacak etki alanı mesafeleri ve bu mesafelere verilecek puan değerleri Etki Alanı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan pencerede Aralıkları Kullan seçeneği ile tanımlanmıştır.


Veri için kullanılan aralık değerleri 0 ile 400 aralığinda verilmiş bu aralıklar içerisinde oluşacak 5 farklı alan için 100 üzerinden puanlama bu bölümde yapılmıştır. Fay bölgesine en yakın alanlar yerleşime uygun olmadığı için düşük puanlar, en uzak alanlar ise yerleşime uygun oldukları için yüksek puanlar almıştır.


 1. Tema Oluştur penceresinde Aralık Sayısı değeri 10 verilir ve uygun renk seçimi yapılır. 1. İş Akışı/ Çalıştır ile hazırlanan iş akışı çalıştırılır ve sonuç analizin tematik görüntüsü ve puanlama sonuçları lejandı ile gözlemlenir.Fay ve Toprak Analizlerinin Çakıştırılarak Sentez Haritasının Oluşturulması
Arazi kullanım sınıflarının ve fay tampon bölgelerinin puanlandırılarak belirli ağırlık oranlarına göre çakıştırıldığı ağırlıklı çakıştırma (weighted overlay) analizi bu bölümde gerçekleştirilecektir.

 1. Analiz haritası hazırlanabilmesi için oluşturulmuş olan Sentez.NWF iş akış modeli Analiz/ Yardımcı Araçlar/ Mimar ekranına İş Akışı/ Aç ile açılır ve aşağıdaki gibi gözlemlenir. 1. Önceki iş adımlarında FAY ve TOPRAK tablosu için iş akışlarında tanımlanmış parametreler iş akışı operatörleri içerisinde gözlemlenir.


 1. FAY ve TOPRAK katmanları için çakıştırmada kullanılacak olan ağırlık değerleri GeoCalculator operatöründe tanımlanır. 1. Tema Oluştur penceresinde Aralık Değer 10 tanımlanıp renklendirme Hue renklere göre yapılmıştır. 1. İş Akışı/ Çalıştır ile hazırlanan iş akışı çalıştırılır ve sonuç Netcad GIS proje ekranında gözlemlenir.Sentez haritası incelendiğinde senteze girdi olan analizlere verilen ağırlıklara göre sonucun oluştuğunu gözlemleyiniz. Bu senaryoda en yüksek puan alan alanlar deprem riski düşük verimli tarım topraklarını da işgal etmeyen alanlar olup kentsel fonksiyonlar için en uygun alanlardır.
Bu analize JEOLOJI katmanını da dâhil ederek üç girdili sentez modelini oluşturunuz.
Bu uygulamada daha öğretici olması için iş akış modelleri analiz bazında tasarlanarak sonuçta senteze dönüştürülmüşlerdir. İstenildiğinde sentez modeli tek bir mimar iş akış modeli olarak da tasarlanabilir.

 • No labels