Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Icon

‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, mekansal ve mekansal olmayan verilerin belli standartlarda üretilmesi, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri içerisinde depolanması ve depolanan verilerin amaç doğrultusunda yönetilmesi süreçlerini içeren, bilgiye dayalı karar destek sistemleridir.

‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, coğrafyayı formal konseptler, teoriler ve metodlarla şekillendirerek kontrol altına almamızı, önceden kestirim yapabilmemizi, modelleyebilmemizi ve yönetebilmemizi sağlar.

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan veriler ‘Grafik Veriler’ ve ‘Sözel Veriler’ olmak üzere iki temel yapıdadırlar.

  • Grafik (konumsal, mekansal) veriler; CBS proje verilerinin koordinat bilgisini içeren konum bilgilerini, geometrilerini ve diğer mekansal veriler ile olan grafik ilişkilerini belirlerler. Konumsal veriler de iki temel yapı altında gruplandırılır; bu yapılar; Vektör ve Raster verilerdir.
  • Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler; ise grafik verilerle ilişkili olarak, veri tabanında tutulan öz niteliksel verilerdir. Mekansal verilerle ilişkileri sayesinde ekonomik, sosyal ve demografik analizlerin mekânsal olarak oluşturulabilmesine imkan sağlarlar
    Öznitelik verileri, CBS projeleri için büyük önem taşımaktadır. Grafik veri ile sözel veri arasındaki ilişki sağlanarak tek bir grafik veriden özniteliklere bağlı istenilen sayıda sorgulama ve analiz işlemi gerçekleştirilebilir.
    CBS projelerinde grafik ve sözel veriler birbirleri ile ilişkili olarak katmansal yapıda yönetilirler.
    CBS projeleri kavramsal tasarım süreçlerinde tasarlanırken, proje katmanları belirlenir. Bu katmanların grafik ve sözel özellikleri veri tabanları içerisinde katman özelinde tanımlanırlar.
  • No labels