Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Proje Veri Tabanı Fiziksel Tasarımı

Icon

CBS yazılımlarının proje veri tabanının kendi ara yüzleri üzerinden kolaylıkla oluşturulabilmesi için proje veri tabanının seçileceği ve yönetilebileceği veri tabanı yönetim fonksiyonları vardır. Bu ara yüzlerden CBS projesinde kullanılacak veri tabanı türü seçilir.

 

Seçilen veri tabanında kavramsal tasarımda belirlenen tablolar tek tek oluşturulur. Her bir tablo (katman) oluşturulduğunda birincil anahtar olan OBJECTID (Anahtar)  kolonu otomatik olarak oluşacaktır. Anahtar kolon, tablodaki bir kaydı diğer tüm kayıtlardan ayırmak için kullanılan bileşendir.

Her bir tablonun içerisinde yine kavramsal tasarımda belirlenen alanlar oluşturulur ve bu alanların veri tipleri tanımlanır, tanımlanan alanlar CBS yazılımı tarafından otomatik olarak oluşturulabiliyorsa bu tanımlamalar da veri tabanı fiziksel tasarımı sırasında gerçekleştirilir. 

Veri türü,  kolonun karakterini oluşturan verilerdir. Örneğin; ADA katmanının ALAN kolonu oluşturulduğunda, alan değeri ondalıklı olabileceği için,  ALAN kolonunun veri türü ‘Ondalıklı Sayı’ olmalıdır ya da BINA katmanı içinde tanımlanan KAT_ADEDİ kolonu içerinde 1,2,3 vb. kat adetleri olabileceği için, bu kolonun veri türü ‘Tam Sayı’ olmalıdır. Yine BINA katmanı içindeki YAKIT_TURU kolonu içerisinde doğalgaz, kömür vb. tanımlar olabileceği için, YAKIT_TURU kolonunun veri türü ‘Metin’ olarak tanımlanmalıdır.

CBS projelerinin veri tabanı fiziksel tasarım sürecinde tüm katmanların alan özellikleri veri türleri tanımlanarak kavramsal tasarıma bağlı kalınarak oluşturulur.

Her bir katman için oluşturulan alanlara projede veri girişinde kullanıcı kaynaklı hataları engellemek ve standart veri girişini sağlamak için veri tabanı tablolarında lookup tablolarının oluşturulması ve tanımlanması büyük önem arz etmektedir. Projedeki Ada katmanında oluşturulacak objelerin fonksiyon tanımlamaları yapılırken Lookup tablo kullanılmaması durumunda ‘Yeşil Alan’ fonksiyonuna sahip objelerin veri girişleri ‘Yesil_Aln, Ysl_Aln, Yesilalan, yeşil alan vb…’ farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu durum GIS projeleri için hatalı sonuçlar yaratacaktır. Lookup tablolar kullanıcıların standart veri girişi yapmalarını sağlarlar. 

Lookup tabloları veri tablosu şeklinde oluşturularak, proje katmanlarından istenilen özniteliğe(alana) tanımlanırlar. 

Katmanlar arası ilişkilerin de tanımlanması ile CBS veri tabanı fiziksel tasarım süreci büyük oranda tamamlanmış olur. Katmanlar arası ilişkiler kavramsal tasarımda belirlenen şekilde tanımlanmalı, ilişkiye esas kolonlar fiziksel tasarım sürecinde hazırlanmış olmalıdırlar.

CBS projelerinde katmanlar arası ilişkilerin tanımlanması, projelerin yönetilmesi ve tek bir sorgu ile birçok sonuca ulaşılabilmesi için büyük avantaj sağlar.

GIS projelerinde katmanlar arasında 4 tip ilişki tanımlanabildiğini artık biliyoruz. 

Bu proje IL, ILCE, BELEDIYE, MAHALLE, ADA, PARSEL, BINA, MALIK katmanlarına sahip olan bir Kent Bilgi Sistemi projesi olarak kurgulansaydı tanımlanan ilişkiler sayesinde, projedeki herhangi bir IL objesi sorgulandığında o ildeki malikler tüm detay bilgileri ile sorgu sonucuna yansıyacaktı. Aynı sorgu herhangi bir malik için yapılsa idi maliğin ikamet ettiği bina, bu binanın üzerinde yer aldığı parsel, bu parselin bulunduğu ada, bu adanın bulunduğu mahalle, mahallenin içinde bulunduğu belediye, belediyenin içinde bulunduğu ilçe, ilçenin içinde bulunduğu il bilgilerine tüm detayları ile ulaşılmış olacaktı.

Son olarak katmanların geometri tanımlamaları da yapılarak CBS veri tabanı fiziksel tasarım süreci tamamlanır.

CBS projelerinde mekânsal karşılığı olması istenen her katmana geometri tanımlaması yapılmalıdır. Katmanlara tanımlanabilecek geometriler, nokta (point), çizgi (line), alan (polygon) geometrileridir.

CBS projelerinde katmanlara tanımlanan geometriler, projenin amacına ve ölçeğine göre belirlenirler. Örneğin, FAY katmanı 1/100000 ölçekli bir projede Çizgi geometrisinde tanımlanırken, 1/1000 ölçekli bir projede Alan geometrisinde tanımlanabilir.

  • No labels