Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yerleşilebilirlik Sentezi

Yerleşilebilirlik Sentezi

Icon
  • Planlama alanında sürdürülebilirlik çerçevesinde koruma-kullanma dengesine bağlı olarak yerleşilebilirlik analizi yapılmaktadır. Yerleşilebilir alanların belirlenebilmesi için ekolojik ve doğal kaynaklar ile ekolojik ve doğal risk alanları dışında kalan alanlar ele alınmaktadır.
  • Bu doğal eşikler dâhilinde yasalar tarafından belirlenen yerleşilemez, korunacak bölgeler tespit edilir.

  • Yapay eşiklerin de çakıştırması ile birlikte kentsel yerleşim ve gelişim alanları ortaya konur.

  • Bu alanlar, nüfus ve sektörel projeksiyonlar, mevcut planlar, yerleşmelere yönelik belirlenen roller ve vizyonlar temelinde gelişme alanlarının altlığını oluşturmaktadır

Doğal Risk AlanlarıJeolojik, hidrolojik,  hidrojeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik risk taşıyan bölgeler ile sel, heyelan, erozyon, yüzey suyu, yer altı suyu kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliğine maruz kalan alanlar.
Doğal Kaynaklar

Jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik açıdan varlığı saptanmış ve potansiyeli öngörülmüş yerüstü-yeraltı zenginlikleri barındıran alanlar, ormanlar, mera-çayır alanları, tarım alanları.

Yerleşilebilirlik Sentez Modelinin Oluşturulması

Icon
  • Netcad Analiz ile Yerleşilebilirlik Sentezi oluşturabilmek için 3 temel parametre tanımlanmıştır.
  • Bunlar arazi üçgen modeli ile üretilecek bakı ve eğim haritalası, toprak haritası ve jeolojik durum haritası olup, bu bilgilerin yanında orman ve mera alanları, taşkın alanları, heyelan ve çığ riski olan alanlara ait parametreler sentez girdi verisi olarak yeni bir mimar operatörü (?) ile kullanılabilmektedir.
  • Yerleşilebilirlik sentezi için 3 kategori belirlenmiştir. Bu kategoriler; girdi verilerinin sentezi ve puanlanması sonucu 3 farklı tanıma göre sınıflandırılacaktır.
Yerleşime UygunlukNitelik

Yerleşilemez Alan

Bu alanlar, kullanım kararının niteliğine bağlı olmaksızın mevcut doğal yapısının mutlak koşulda devam etmesi öngörülen ve yapılaşmaya açılmaması gereken alanları tariflemektedir.

Önlemle Yerleşilebilir Alan

Bu alanlar, korunması gereken alanlar önkoşulluna bağlı kalmak kaydıyla kullanım türü ve detay etüd çalışmalarına bağlı kalmak kaydıyla kontrollü kullanıma açılabilecek ekolojik yapı ve kaynak değerleri açısından 2.cil öncelliğe sahip alanlardan oluşmaktadır.

Yerleşilebilir Alanlar

Bu alanlar genel anlamda her tür ve kullanımda kentsel gelişmenin belirlenebileceği ve planlı yapılaşmaya açılabilecek alanlar olarak tariflenmiştir.

Jeolojik Yapı Durumu

Icon

Jeolojik formasyon / yaş kriterleri yerleşime uygunluk (?) açısından 0 - 100 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır.  

 

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları

Icon
Icon

Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflarına (?) göre oluşturulan tanım aralıkları 0 - 100 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır. 1 ve 2. sınıf tarım arazileri 0 puan alırken 7 ve 8. sınıf tarım arazileri yerleşime uygunluk açısından 100 puan almaktadır.

Eğim ve Bakı Kriterleri

Icon
Icon

Plan alanı üzerinde yerleşim kriterlerine uygun olarak eğim; 0 - 100 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır. Eğim değerleri, yer seçim kriterlerine göre düzenlenebilir.

Plan alanı üzerinde bakı analizi yapılarak, yönlere 0 - 100 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır.

 

Ağırlıklı Puanlama ve Tematik Harita

Icon

Sonuç Haritası

Icon

 

  • No labels