Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Planlama Alanında Faylar ve Jeomorfolojik Sakıncalı Alanlar Tespiti

Icon

Planlama alanına ait fay ve jeolojik yapı verileri ile etki alanları oluşturulabilir ve plan fonksiyonlarının etki alanları içerisindeki konumu belirlenebilir.

Jeolojik Durum ve Fay Verilerinin Elde Edilmesi

Icon
 •  Plan alanına ait fay verisi CAD veya veritabanı yapısında olabilir. Plan alanında yapılacak fay etki alanı analizi için her iki veri yapısında da gerçekleştirilebilir.
 • Jeolojik yapıya ait veriler raster veya CAD yapısında olması durumunda veritabanına aktarılarak tematik haritalar üretilebilir.
 • Fay etki alanı içerisinde kalan plan fonksiyon alanlarının tespiti için gerekli olan ada, parsel veya bina alan objelerinin CAD veya veritabanı yapısında bulunabilir.

Fay Etki Alanı İçerisinde Kalan Sakıncalı Alanların Tesbiti

Icon
 •  CAD veri yapısında bulunan fayların etki alanları Analiz / Çoklu Tampon ile aralık değerleri tanımlanarak oluşturulur. Etki alanları Analiz / Çoklu Tampon (?) ile aralık değerleri tanımlanır ve aralık değerlerine göre tematik harita üretilir.

 • Oluşturulan Çoklu Tampon verisi Analiz / Vektörizasyon (?) ile vektör veri yapısına çevrilir.
 • Fonksiyon alanları ile vektör yapıdaki etki alanları Overlay (?) ile çakıştırılarak etki alanları içerisindeki sakıncalı alanlar tespit edilebilir.

Jeolojik Yapıya İlişkin Tematik Haritanın Üretilmesi

Icon
 • Plan alanı jeolojik yapısı yaşlarına göre gruplandırılarak tematik harita üretilebilir.

 • Veritabanı özelliklerinde yer alan Tematik seçeneği ile jeolojik yaş gruplarına göre özgün değer aralıkları verilir. Her yaş grubuna göre farklı tema stili üretilir. (Jeolojik Yaş Tematik Tanımları)

Jeolojik Açıdan Yerleşime Uygunluk Sentezi

Icon

Plan alanına ait jeolojik yaş ve fay etki alanları kriter alınarak yerleşime uygunluk sentezi yapılabilir.

Yerleşime uygunluk açısından 4 farklı gruba ayrılır;

Yerleşime UygunlukNitelik
Uygun Alanlar

Morfolojik ve jeolojik özellikleri itibarıyla yapılaşma yönünden hiçbir sakıncası olmayan alanlardır

Az Riski Alanlar

Yerleşilebilirliği bazı koşullara bağlı olan önlemli alanlardır. Bu koşullarla ilgili önlemler alındığı taktirde yerleşim açısından uygun alanlardır

Riskli Alanlar

Yerleşime uygunluğu ancak sondajlı jeoteknik araştırmalar sonucunda karar verilecek alanlardır. Bu alanlar jeoteknik araştırmaların sonucuna göre yapılaşmaya açılacaktır

Çok Riskli yada Uygun
Olmayan Alanlar

Heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi, feyezan, zemine çok yakın doğal mağara yeraltı boşluklarının yaratacağı çökme tehlikesi gösteren alanlar ile aktif faylara veya fay zonlarına göre konumu tehlikeli olacak alanlar yerleşime uygun olmayan çok riskli alanlardır.

 

 

 • Jeolojik Yaş durumuna göre her tanıma yerleşime uygunluk açısından 2-10 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır.
 • Kuaterner=2; yerleşime uygun olmayan , Permiyen=10 yerleşime uygun olan puan değerini alır. 
 • Fay etki alanı kriter alınarak yerleşime uygunluk açısından 5-10 arasında puan aralıkları tanımlanmıştır.
 • Fay 1. etki alanı = 5; yerleşime uygun olmayan, 6. etki alanı = 10; yerleşime uygun olan puan değerini alır.
 • Jeolojik yaş ve fay etki alanı değerlerine göre GeoFunction iş akışı çalıştırılarak kesişim sentez haritası üretilir.
 • Yerleşime uygunluk sentezi değerler aralığı, (D1+D2) / 2 formülüne göre hesaplanmıştır. Bu formüllerde ağırlık değerleri değiştirilebilir.
Puan AralığıYerleşime Uygunluk
3.5 - 4.88Uygun Alanlar
4.88 - 6.25Az Riski Alanlar
6.25 - 7.62Riskli Alanlar
7.62 - 9Çok Riskli yada Uygun Olmayan Alanlar

Jeolojik Sentez Paftasının Yorumlanması

Icon
 • Kentin kuzeyinde yer alan kırsal yerleşim; sentez alanı içerisinde 3,5 - 4.88 / Çok Riskli yada Uygun Olmayan Alanlar lejant aralığında bulunmaktadır.
 • Kırsal alanın yerleşim ve yapılaşma durumu incelenebilir, olası bir afet riskine karşı gerekli tedbirler alınabilir.

 • No labels