Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı - nk003a/PRO

İnşaat Mühendisliği & Harita Mühendisliği

Eğitimin Tanımı;

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.  

Hedef Grup;

Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Yol projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde; sıfır poligonu ve güzergâha ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,
 • Yol yatay ve düşey oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,
 • Enkesit ve boykesit işlemlerini dinamik yapıda gerçekleştirebilecek,
 • Otomatik ve manuel olarak kırmızı kot geçirebilecek,
 • Yol projeleri için gerekli proje tablo ve krokilerini (some, aplikasyon tabloları; yatay, düşey, dever krokileri…) anında oluşturabilecek,
 • Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı / dolgu hesabı yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,
 • Platform tanımlarını dinamik olarak oluşturabilecek,
 • Duvar tanımları ve sanat yapılarını oluşturabilecek,
 • Brükner ve kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,
 • Şevli-kotlu planları oluşturabilecek, projeleri dinamik yapıda paftalayabilecek,
 • Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek (Plan/profil/enkesit/3D senkronize görünüm),
 • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
 • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
 • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.

Eğitim Programı

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR

 • Yol projelendirme süreçleri temel kavramları
 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi
Bölüm 2

SAYISAL ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI

 • İş Akışı modelleri İle GPS’ den veri aktarımı ve tablosal verilerin kullanımı
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
 • SRTM verileri kullanılarak sayısal veri üretimi ve analizleri
 • Eşyükselti eğrilerinin geçirilmesi
 • WMS, Google Maps veya BingMap üzerinden online olarak altlık haritaların projeye eklenmesi
 • Geocoding arama işlemi ile çalışma sahasının bulunması
Bölüm 3

PROJE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

 • Sıyırma değerlerinin girilmesi
 • Toprak sınıflarının girilmesi
 • Özel aralıklar editörü işlemleri
 • Depo ve ariyet editörü işlemleri
 • Veri tabanı tabloları arasında ilişki tanımlama ve liste (Look-Up) oluşturma
Bölüm 4

GÜZERGÂH TANIMLAMA İŞLEMLERİ

 • CAD ortamında yatay güzergâh elemanlarının oluşturulması
 • Güzergâh editörü işlemleri (AASHTO Standartlarına uygun dever ve kurp tanımlamaları)
 • Geometrik ve standart kontroller
 • Yatay güzergâh raporlarının alınması
Bölüm 5

RAKORTMAN TANIMLAMA İŞLEMLERİ

 • Otomatik henişlemelerin uygulanması
 • Kullanıcı tanımlı rakortman oluşturulması
Bölüm 6

ENKESİT ALMA İŞLEMLERİ

 • Modelden enkesit alınması
  » Sabit aralıklı
  » Listesi oluşacak enkesitler
  » Kilometre liste editörü
  » Dosyadan okuma
Bölüm 7

DÜŞEY GÜZERGÂH İŞLEMLERİ

 • Boykesit çizimi
 • Kırmızı hattın geçirilmesi
 • Geometrik ve standart kontrollerin yapılması
 • Düşey ve yatay ilişkisinin izlenmesi
Bölüm 8

TİP KESİT EDİTÖRÜ İŞLEMLERİ

 • Platform tanımlama
 • Kullanıcı tanımlı platform oluşturma
 • Standart kütüphane ile platform oluşturma
 • Şev tanımları işlemleri
 • Kod kataloğunun kullanımı
 • Duvar tanımlama
Bölüm 9

KESİT EDİTÖRÜ İŞLEMLERİ

 • Sıyırma kazısı
 • Diş kazısı
 • Formasyon yol oluşturma
 • Kafa ve topuk hendeği uygulaması ve metrajı
 • Kesit düzenle işlemleri
Bölüm 10

ALAN VE HACİM HESABI

 • Alan hesap sihirbazı 
 • Alan hesapla
Bölüm 11

BRÜKNER DENGELEMESİ

Bölüm 12

ŞEVLİ KOTLU PLAN, ENKESİT VE BOYKESİT ÇİZİMLERİ

 • Şevli kotlu plan çizimi
 • Enkesit ve boykesit çizimi
 • Enkesit tablolarının eklenmesi
Bölüm 13

METRAJ HESAPLARI

 • Trafik işaret levhaları metrajı
 • Kenar ve kamulaştırma sınır metrajı
 • Palye hendeği metrajı
 • Duvar metrajı
 • Hendek kaplama ve yer altı drenajı metrajı
Bölüm 14

PROJE PAFTALARININ OLUŞTURULMASI

 • Kalıcı paftalama işlemleri
 • Dinamik paftalama işlemleri
Bölüm 15

PROJENİN 3B SUNUMU VE SİMULASYONU

Bölüm 16

PROJENİN VERSİYONLANMASI

Bölüm 17

VERSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Bölüm 18

LEJAND ve ÇIKTI İŞLEMLERİ

 • Proje çizdir işlemi
 • Çıktı şablonlarının oluşturulması ve kullanımı
 • Otomatik ve dinamik lejand oluşturma işlemi
Bölüm 19

GÖNDER İŞLEMLERİ

 • Tüm proje verilerinin, tabakaların veya objenin Google Earth’e aktarılması
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Proje ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

Coğrafi Bilgi Sistemleri-GIS | nk001a/GIS

‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.

GIS Ileri Seviye Analizler | nk001b/GIS

‘GIS İleri Seviye Analizler ve Geofunction Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında çeşitli ölçeklerde ileri seviye GIS analizlerinin oluşturulması, ileri seviye SQL sorguların hazırlanması ve Geofunction analizleri ile proje yönetim süreçlerini kapsayan programdır.

Yol Projelendirme | nk003a/Pro

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Netcad Temel Eğitimi | nk002a-b/CAD-surf

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri, yüzey analizlerinin iki ve üç boyutlu olarak oluşturulması, gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

Içme Suyu Projelendirme | nk004a/wtr

‘İçmesuyu Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli su projelerinin hazırlanması konularını içeren bir programdır.

Atık Su Projelendirme | nk004b/asu

‘Atıksu & Drenaj /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Orman ve Amenajman Uygulamaları (5531 Sayılı Kanuna Göre) | nk010a/orm

‘GIS ve Amenajman Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, orman ve amanejman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Orman Alanları Rehabilitasyon ve Orman Yol Projelendirme | nk010b/orm

‘5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır.

Maden Uygulamaları | nk005a/MDN

‘Madencilik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MİGEM standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Cevher Modelleme & Açık Ocak Projelendirme | nk005b/mine

‘Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içe

Jeoloji Uygulamaları | nk006a/JEO

“CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygula

Jeolojik Katı Modelleme | nk006b/jeomine

‘Jeolojik Katı Modelleme Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

Harita & Imar Uygulamaları | nk009a/hrt

‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren eğitim programıdır.

Kamulaştırma Projelendirme | nk009b/kamu

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelendirme | nk011a/top

‘Arazi Toplulaştırma Sertifikalı Eğitim Programı’ Arazi Toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Damla Sulama Projelendirme | nk011c/DS

‘Damla Sulama Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ damla sulama projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini kapsar. Sulama sahasına ait grafik altlıkların hazırlanması, sulama ağlarının oluşturulması, sulama materyallerinin yerleştirilmesi ve hesaplamalarının yapılması, proje çıktı ve raporlarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

GIS Tabanlı Kent Planlama & Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme | nk007a/sbp

‘GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak

Peyzaj Proje Uygulamaları | nk008a/pyz

‘GIS Tabanlı Peyzaj ve Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ peyzaj proje yapım kriterlerine uygun olarak; alan taramaları, bloklar, semboller, çizim işlemleri kullanılarak çeşitli peyzaj tasarım projelerinin CAD ve GIS üretilmesi, sorgulanması, raporlanması, yönetilmesi, peyzaj için gerekli tüm ölçeklerde analizlerin yapılması, mevzuatlara uygun olarak çıktılarının alınması, 2 ve 3 boyutlu olarak sunumlarının hazırlanması süreçlerini kapsar.

Uzaktan Algılama Uygulamaları | nk001c/RS

‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.

Ileri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme | nk003b/Pro

‘İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Üç Boyutlu Modelleme & Google Earth Projelendirme | nk002c/3D

‘Üç Boyutlu(3D) Modelleme ve Google Earth Projelendirme’ kent ve arazi modellerini, imar ve yerleşim planlarını, peyzaj, mimari ve yol projelerinin üç boyutlu olarak görebilme, yapılan üç boyutlu objeler üzerinde uydu verileri, haritalar ve dokular yardımı ile yüzey kaplama, video-resim çekebilme, sunumları gerçekleştirme, her türlü üç boyutlu çalışmanın yapılma süreçlerini içerir.

Ileri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme | nk003c/Pro

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Havza Modelleme ve Taşkın Analizi | nk001d/HVZ

‘Havza Modelleme & Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı’ su toplama alanları (havzaların) ve bu alanları oluşturan akış kollarının, gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farklı bilimsel yöntemlere göre projekte edilen yıllar için taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Kazı Planı Uygulamaları | nk003d/KZP

‘Kazı Planı Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ bina, site, otopark gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu tasarımları ve işleri süreçlerini kapsar. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu projelerinin gerekli tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak baştan sona gerçekleştirildiği sertifika eğitim programıdır.

Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları | nk015a/JFZ

‘GIS Tabanlı Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ farklı ölçeklerdeki projelere ilişkin, kentsel yer seçimi, yeraltı kaynakları çalışmaları için çeşitli (su, jeoloji, jeotermal alanlar, maden yatakları vb.) haritaların oluşturulması, Hidrojeolojik ve rezistivite çalışmaları için havza analizlerinin yapılması ve ‘Zemin Etüd Raporları’nın gerektirdiği haritaların mevzuatlar ve ilgili kurum standartlarına uygun olarak baştan sona oluşturulması, yönetilmesi, analizlerin yapı

Jeolojik Katı Modelleme ve Jeofizik Verilerinin Projelendirilmesi | nk015b/JEOMINE

‘Jeolojik Katı Modelleme ve Jeofizik Verilerinin Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma ve araziden toplanan jeofizik verilerini yorumlama süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi,  jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv