Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi

PROJENİN AMAÇLARI

Proje ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda ve yönetiminde olan tescilli ve tescilsiz tüm taşınmazların günümüz teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır.

 

KAPSAM

TKGM ile ASKİ arasında yapılan bilgi paylaşımı protokolü ile tapu sicil bilgilerine online erişim sağlanarak, kurum içerisinde yetki dahilinde bilgi paylaşımının yapılabilmesi. ASKİ hizmet ve yatırım planlamalarının gerçekleştirilmesi ve planlanması esnasında karar destek sisteminin oluşmasına katkı sağlayacak istatistiki raporlar alınabilmesi amacıyla idareye ait mevcut taşınmazlarına ait harita ve öznitelik bilgilerinin merkezi bir sistem üzerinde toplanması, taşınmazlarımıza ilişkin harita ve grafik bilgilerinin oluşturulacak ilişkisel veri tabanına topolojik düzenlemelerinin yapılarak aktarılması, mülkiyet bilgileri ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.

 

YAŞANAN ZORLUKLAR

  • Proje devam etmekteyken yönetmelikte yapılan değişiklikler olmuştur. Bu nedenle İcmal cetvelleri, ve taşınmaz formları gibi raporlarda ve veri girişi arayüzünde yeni yönetmeliğe uygun değişiklik ve düzeltmeler yapılması gerekmiştir.
  • Altlık olarak kullanılan kadastral veri haritaları eski ve güncelliğini yitirmiş olduğundan kimi bölgelerde parsel verileri bulunmamaktaydı, yapılan veri temini ve güncelleme çalışmaları ile bu sorunlu bölgelerin bir kısmına ait veriler temin edilmiş diğerleri için veri güncelleme aracı (VGA) yordamı ile verilerin zaman içinde kurum tarafından üretilmesi için gereken alt yapı sağlanmıştır.

 

PROJE SÜRECİ

Kuruma ait taşınmazların mekânsal harita verileri ve sözel tapu bilgileri edinildikten sonra birbirleriyle eşleştirilerek veri tabanına taşınmıştır. Sistem kullanılmaya başladıktan sonra alım/satım vb yollarla edinilecek ya da elden çıkacak taşınmazların sisteme işlenmesinde kolaylık olması amacıyla uygulama tapu kayıtlarının sözel ve grafik olarak sorgulanabildiği TAKBIS ve MEGSIS entegrasyonları yapılarak birbiriyle entegre çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Bu bağlamda kuruma ait taşınmazlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde tahsis edilen şifre ile sözel ve grafik olarak indirilip kurum veri tabanına işlenebilmektedir.