Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Nilüfer Belediyesi - Taşınmaz Bilgi Sistemi

PROJENİN ÖNEMİ

Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması ile Emlak İstimlak Müdürlükleri iş süreçlerinin harita destekli olarak takibinin yapılması, raporlanması ve standart veri üretimi amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlerin Emlak İstimlak Müdürlükleri gelirlere sağladıkları katkı açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla burada yapılan ödemelerin, değer tespitlerinin doğruluğu ve miktarı önemlidir. Bu kalemlerin sorgulanabilir, doğrulanabilir ve raporlanabilir bir sistem tarafından yönetimi belediye açısından gelir arttırıcı önemli bir unsurdur.

 

Emlak İstimlak Müdürlüğü;

 • Belediyenin gayrimenkullerinin envanterini oluşturmak, imar planına göre düzenli olarak güncellemek,
 • Belediye mülkiyetinde bulunan gelir getirici gayrimenkulleri ihtiyaç halinde belediyenin yıllık çalışma planı doğrultusunda kiraya verilmesi ve satılması ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 • Belediye adına tescilli ya da kamuya terk edilmiş taşınmaz malların işgal edilmeleri üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine göre Ecr-i misil işlemlerini yürütmek,
 • İlgili müdürlüklerin talebi ya da vatandaş müracaatı doğrultusunda 4650 sayılı yasa ve değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. maddesine göre imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak,
 • Plan gereği kapanan yolların ihdas veya terk işlemlerinin ilgili kanun maddelerine ( 3194 sayılı imar kanunu ve 2644 sayılı tapu kanunu ) göre yapılmasını sağlamak,
 • Tapu ve Kadastro Müdürlükl erinde tapu tescil ve hibe işlemlerini yürütmek ile yükümlüdür.

 

PROJE İHTİYACI

Emlak İstimlak Müdürlüğü iş süreçlerinde yoğun evrak akışı ve kullanıcı bazlı saklanan veriler iş takibini zorlaştırmakta, tüm verilerin ortak bir veri tabanında mekânsal destekli takibi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Proje kapsamında yerinde yapılan değerlendirmeler sonucu Netcad masaüstü ve web yazılımları ortak kullanımı ile tüm kullanıcıların yetkileri dâhilinde erişebileceği, mekâna dayalı veri üretimi, gelişmiş raporlama araçları ile kullanıcı ve yönetici arayüzlerinin hazırlanmıştır.

 

PROJEDE GELİNEN AŞAMA

 • Genel Hizmet Alanları, Orta Malları, Sınırlı Ayni, Kişisel Haklar, Tahsis, Tapuda kayıtlı olan veya olmayan tüm belediye taşınmazlarının takibi,
 • Belediye taşınmazları üzerinde hisse alış-satış durumlarının takibi,
 • Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenmiş bedeller harita destekli değerlendirilmesi,
 • Satılık veya kiralık belediye taşınmazları takibinin harita destekli yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,
 • Ecrimisil bilgilerinin harita destekli takibinin yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,
 • Kira sözleşmeleri durumlarının(geciken, biten vb) takibinin yapılabilmesi,
 • Kamulaştırma alanlarının takibinin yapılması,
 • Kamulaştırmasız el atma davalarının harita destekli takibinin yapılabilmesi ve raporlanabilmesi,
 • Devir ve Tahsis alanlarının takibinin yapılabilmesi,
 • Sözleşme, kontrat, komisyon kararları gibi tüm evraklar sisteme eklenebilir ve izlenebilir.