Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3 Histogram ve Diyagram Grafikleri Oluşturma

Icon

Histogram ve Diyagram İşlemleri

1.Histogramlar, verilerin dağılımını, bir yoğunluk fonksiyonunun olasılıkları gösterdiği tarzda gösterir. Veriler, belirli sınıf aralıklarına bölünür ve her bir aralığa düşen veri sayısı ya da oranı hesaplanarak dikdörtgenler şeklinde bir grafikte gösterilir. Oluşturulan kompozite ait kalori öznitelik değerlerine ait histogram grafiği için Kompozitler üzerinde sağ tuş Diyagram/Histogram işlemine girilir. Histogram penceresinde Öznitelik olarak Kalori seçimi gerçekleştirilir.

Histogram grafiği üzerindeki;


Sınıf Aralığı: Oluşturulan histogramın X ekseninin kaç aralığa bölünmesi gerektiğini belirtir.

X Ekseni: Öznitelik değerlerini gösterir.

Y Ekseni: Frekansı yani belirli bir aralıktaki veri sayısının toplam veri sayısına oranını gösterir. Frekans kesinlikle 1’den büyük olamaz. Bazı aralıklara veri gelmeyebileceğinden bu aralıklar boş kalabilir.

Eksen Sınır Değerleri (En küçük Değer & En Yüksek Değer): X ekseninde gösterilmesi istenen min. ve maks. değerdir.

Toplam Veri Sayısı: Kullanılan veri sayısını gösterir.

Ortalama (mean): Değerler toplamının toplam veri sayısına oranıdır.

Varyans: Dağılım değerlerinin ortalamadan sapmasını ölçmek için kullanılmaktadır.

En Yüksek Değer: Girilen max. eksen sınır değeri.

Üst Dörttebirlik= Üçüncü Dörttebirlik (Q3) = Veriler küçükten büyüğe sıraya dizildiğinde, dizinin son dörtte birlik bölümü, üçüncü yada üst çeyrek değerin altında kalır. Verilerin en düşük değerde olan %75’ini kapsamaktadır.

Ortanca (median): Veriler küçükten büyüğe sıraya dizildiğinde veri dizisinin ortasında kalan değerdir. Veri sayısı tek sayı ise veri dizisinin ortasındaki değer; çift ise en ortadaki iki değerin ortalaması alınarak hesaplanır.

Alt Dörttebirlik= Birinci Dörttebirlik (Q1)=  Veriler küçükten büyüğe sıraya dizildiğinde, dizinin ilk dörtte birlik bölümü, birinci yada alt çeyrek değerin üstünde kalır. Verilerin en yüksek değerde olan %25ini kapsamaktadır.

En Düşük Değer: Girilen min. eksen sınır değeri.


2.Saçılma Diagramları, iki bileşik veri kümesi arasındaki ilişkilerin belirtilmesi, ortaya konulması ve önceden var olduğu sanılan ilişkilerin onaylanması amacıyla kullanılır. Birleşik veri kümeleri arasındaki ilişkilere saçılma şekline göre anlam verilir. X ve Y arasında pozitif bir ilişki bulunması, X’in artan değerlerine karşılık Y’nin değerlerinin de artması demektir.Oluşturulan kompozite ait kalori öznitelik değerlerine ait saçılma diyagramı için kompozit üzerinde sağ tuş Diyagram/Saçılma Diyagramı işlemine girilir. Histogram penceresinde Öznitelik olarak Kalori ve Kül (kompozitleme işlemi bu öznitelik içinde uygulanmış olmalıdır) seçimi gerçekleştirilir.

Saçılma Diagram grafiği üzerindeki;

Eksen Sınır Değerleri (En küçük Değer & En Yüksek Değer): Eksenlerde gösterilmesi istenen min. ve max. değerlerdir.

Saçılma Hattı: Verilere ait regresyon eğrisinin fit edilmesiyle oluşturulur. Bu eğri sapmasızdır ve yapılan hataların toplamı sıfıra eşittir.Saçılma hattına ait eğim değeri “Saçılma Hattını Göster” opsiyonunun altında otomatik hesaplanarak belirtilmektedir.

Toplam Veri Sayısı: Kullanılan veri sayısını gösterir.

Korelasyon Baş Katsayısı(R) ;

Mx: Ortalama

Sx: Standard Sapma

N: Veri Sayısı

Ortalama (mean): Değerler toplamının toplam veri sayısına oranıdır.

Varyans: Dağılım değerlerinin ortalamadan sapmasını ölçmek için kullanılmaktadır.

3.Kompozitleme sonrasında öznitelik değerlerine göre elde edilen değerler istenilir ise *.csv, SGeMS ve GSLIB formatında kaydedilebilir. Bu işlem için kompozit üzerinde sağ tuş Yaz işlemine girilerek istenilen format seçimi gerçekleştirilir. 

  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels