Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Dönüştürme - Coğrafi Referanslama İşlemleri

Afin Dönüşümü: Grafik ekranda yüklü olan raster üzerinde koordinatı bilinen en az dört nokta kullanılarak gerçekleştirilen dönüşüm yöntemidir. Bu noktalar paftaların köşe koordinatları, gridler(karelaj), poligon ya da nirengi noktaları olabilir.

Afin dönüşümü teorik olarak veri üzerinde belirlenen en az 3 nokta seçilerek gerçekleştirilebilir. Ancak dönüşüm hata oranının düşük olabilmesi için bu işlemin köşelere yakın en az 4 nokta seçilerek yapılması daha doğru bir yöntem olacaktır.
Polinom Dönüşümü: Polinom denklemleri kullanılarak yapılan dönüşüm yöntemidir. Hata oranı Afine yöntemine göre daha azdır. Çünkü noktaların yeni yerleri polinom denklemleri kullanılarak belirlenir. 
Polinom dönüşüm derecelerinde kullanılacak en az kontrol nokta sayıları aşağıdaki gibidir. 
• 1.Derece dönüşüm için en az 3 nokta,
• 2.Derece dönüşüm için en az 6 nokta,
• 3.Derece dönüşüm için en az 10 nokta,
• 4.Derece dönüşüm için en az 15 nokta
• 5.Derece dönüşüm için en az 21 nokta,
• 6.Derece dönüşüm için en az 28 nokta gereklidir.

Dönüşümün sağlıklı yapılması için istenilen karesel ortalama hata miktarını sağlayan en küçük polinom derecesinin seçilmesi ve kontrol noktalarının raster veri üzerine homojen olarak dağıtılması sağlanmalıdır. 
InverseDistanceWeighted (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi): Bu dönüşüm şekli, referans olarak alınan dönüşüm noktalarının hata paylarını minimize etmeye yarayan işlemdir. Bu işlemin yapılması için öncesinde Afine yada Polinom dönüşümün yapılmış olması gerekmektedir. 
Afine ya da Polinom dönüşümü sonrasında, dönüşüm için referans olarak kullanılan noktaların veri üzerinde olması gereken noktayı ifade etmediği durumlarda IDW yöntem ile ilgili düzeltmeler gerçekleştirilerek hata oranı düşürülebilir.

Coğrafi referanslama işlemini dönüşüm yöntemlerinden "Polinom Dönüşümü" yöntemini kullanarak gerçekleştirilecektir.

I45-D1.tif raster verisi üzerinde sağ tıklayarak açılan pencereden Raster Dönüştür işlemine girilir.

Açılan pencerede dönüşüm yöntemi olarak Polinom Dönüşüm yöntemi seçilir.Raster dönüşümünde Karelaj Göster özelliği kullanılarak daha hassas dönüşümler yapılabilmektedir. Coğrafi referanslama yapacağımız raster veri ölçeğine göre karelaj aralığı belirleyerek, dönüşümde referans karelaj kesişim noktalarını kullanabiliriz. Karelaj göster özelliğinin en önemli özelliği raster üzerinde belirlediğimiz referans noktanın karelaj üzerinde olması gereken bölümü gösterdiğimizde otomatik olarak yakalayacaktır.

Raster Dönüştür penceresinde Karelaj Göster butonu aktif hale getirilir. İşleme girildiğinde Karelaj Aralığı penceresi açılacaktır. Dönüşüm yapacağımız pafta ölçeğine göre karelaj aralığı girilmelidir (Örneğin; 1/25000 ölçekli harita için karelaj aralığı 1000 m.' dir).

Karelaj aralığı girildikten sonra Netcad GIS ekranı, belirlediğimiz karelaj aralıklarında bölümlenecektir. Raster veri üzerinde seçilen referans nokta ile karelaj kesişim noktaları seçilerek coğrafi referanslama işleminde kullanacağımız referans nokta sayısını arttırabilirsiniz. Bu işlemde raster veri seçildikten sonra, karelaj köşe noktalarının seçimi otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Raster Dönüştür penceresinde Noktalar bölümünde sağ tıklayarak açılan pencerede Nokta Ekle işlemine giriniz.

Raster veriye ait pafta indeks köşe noktaları ile ekrana otomatik olarak çizdirilen pafta indeks köşe noktaları (son nokta yakala) sırası ile seçilerek üst üste taşınması sağlanır. Aynı şekilde raster veri üzerinde bulunan karelaj kesişim noktaları ile karelaj göster butonu yardımı ile ekrana çizdirilen referans karelaj kesişim noktaları otomatik olarak nokta yakalama modlarını kullanmadan seçilebilir. Bu şekilde raster veriye ait referans noktalar dönüşüm işlemi için seçilebilir.

Coğrafi Referanslama işlemi için referans nokta seçimleri tamamlandıktan sonra, fare sağ tuş ile işlem tamamlanır ve Raster Dönüştür penceresi açılır.

Nokta tanımlama işlemi sonrasında hesaplanan ve pencerenin alt kısmında gözlenen Ortalama Hata değeri dönüşüm işlemi uygulanan verinin ölçeğine göre kabul edilebilir bir değer ise işleme Dönüştür ile devam edilir.

Dönüşüm hata oranının üst sınırını belirlemek için aşağıdaki formül kullanılabilir; 
ÖLÇEK X Göz Yanılma Oranı (0,2) = Tecviz Değeri (mm. cinsinden) 
Bu değer 1/25000 ölçekli bir harita için 5 m. sınırına karşılık gelir. Değer 5 m. altında ise dönüşüm işlemine devam edilebilir.

Dönüşüm sonrasında oluşan doğru lokasyondaki raster veri, istenilen formatta kaydedilebilir. Açılan Netcad Yaz penceresinde format seçilerek Tamam ile işleme devam edilir.

Dosya ilgili dizine kaydedilir ve dönüşüm tamamlanmış olur. Dönüşümü tamamlanmış veri otomatik olarak Netcad GIS ekranına gelir.

 

 

 

  • No labels