Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETPRO ATIKSU

'NETPRO/ATIKSU', kanalizasyon (atıksu ve yağmursuyu) projelerinin çizimi, tasarımı, analizi, hidrolik ve dinamik modellemelerini tüm aşamaları ile gerçekleştirebilen Netcad modülüdür. Atıksu ve yağmursuyu proje çözümlerinin mevzuatlar ve ilgili kurumların yönetmeliklerine uyumlu olarak çözülebilmesini sağlar.    

Atıksu şebekelerinin tasarımı ve analizleri için farklı debi hesaplamalarına yönelik olası tüm hidrolik yöntemlerle çözüm sağlar; sınırsız sayıda proje elemanını kolaylıkla oluşturulabilir, dinamik sayısallaştırma, editleme özellikleri ve proje kontrolleri ile şartnamelerle tam uyumlu atıksu projeleri üretir.

Yağmursuyu şebekelerinin tasarımı ve analizleri için kapsamlı bir modelleme sağlayarak, drenaj havza alanlarına bağlı otomatik olarak hesaplanan yağış sürelerine göre, olası yöntemlerle hidrolik çözüm sağlar. Tamamen kullanıcı kontrolündeki havza alanı, ızgara, pompa vb. proje elemanlarını dinamik yapıda yöneterek, şartnamelerle tam uyumlu yağmursuyu(drenaj) projeleri üretir.

Altyapı projelerinin GIS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede atıksu ve yağmursuyu projelerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar.

GIS veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan kanalizasyon projeleri GIS’ ne tam uyumlu olarak üretilirler. Şebeke elemanları, hidrolik hesap sonuçlarına ait hız, boru çapı, doluluk oranları, kazı derinliği vb. bir çok kriter üzerinden tematik gösterimler, etiketlendirme ve çok farklı GIS analizleri gerçekleştirilebilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Her ölçekteki kentsel ve kırsal altyapı projesi sınırsız sayıda proje elemanı tanımlanarak oluşturulabilir. Akıllı sayısallaştırma yapısı ve kullanıma hazır şebeke eleman kütüphaneleri ile kanalizasyon projeleri kolaylıkla üretilebilir.

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen sınırsız sayıda baca, boru, ızgara, pompa, yoğunluk bölgesi vb. proje elemanı oluşturulabilir. Hidrolik hesaplamalar, hazır kütüphaneler kullanılarak seçilen proje elemanlarına göre dinamik olarak yapılır.

 Video

Diğer altyapı yazılımlarının ürettiği veriler hidrolik değerleri ile birlikte okunur, üretilen verileri diğer yazılım formatlarında yazılır.

Farklı formatlarda (Autocad, Ms Kanal vb.) daha önce tamamlanmış veya proje sürecinde belirli bir aşamaya kadar getirilmiş altyapı projeleri hidrolik değerleri ile birlikte okunabilir, gerekli proje kontrolleri yapılabilir ve projelere kalındığı yerden devam edilebilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Dinamik profil özelliği ile proje üretim sürecinde kontrollü tasarım sağlanır,

Mümkün olduğunca cazibeli olarak çözülmesi istenen atıksu ve yağmursuyu hatlarında, hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenebilir, hattın tasarımı bu profile göre gerçekleştirilerek, daha çizim işlemi sırasında proje kontrol altına alınır.

 Video

Gelişmiş proje parametreleri sayesinde, tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik proje değişkenleri  proje sürecine dinamik olarak yansır; proje parametrelerindeki metrikler sayesinde de gelişmiş istatistiksel analizler gerçekleştirilebilir.

Proje parametreleri ile, tasarım aşamasında maksimum boru uzunluğu, yıkama bacası, min-max.hız değerleri, şebeke boru tipleri, kazı derinlikleri vb. bir çok parametre seçenekleri projelere tanımlanabilir. Seçilen şebeke borularının tip ve çaplarına göre hidrolik hesaplamalar dinamik olarak yapılır.

Metrikler bölümünde istenirse projelere yeni parametreler de tanımlanarak, istatistiksel bilgilere her an ulaşılabilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Aynı uygulamaya ait alternatif projelerin, standart veya kullanıcı tanımlı olarak belirlenen farklı kriterlere göre karşılaştırılmaları yapılarak, en uygun alternatif projenin seçilmesi sağlanır, bu sayede altyapı projeleri, en uygun maliyet ve en yüksek verimlilikte oluşturulurlar.

Boru çapları, uzunluklar, doluluk oranları, minimum/maksimum hız değerleri, su derinliği, kazı miktarı, eğim vb. farklı kriterlere göre alternatif projeler, karşılaştırabilir; karşılaştırma sonuçlarına göre en verimli projenin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanır.

 Video

Pompa hesapları otomatik olarak yapılabilir, istenilen noktalarda uç debi tanımlamaları da gerçekleştirilebilir.

Suyu düşük kottan yüksek kota taşıyan terfi hatlarındaki pompalara ilişkin hidrolik hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilebilir. İstenilen noktalarda uç debi tanımlamaları da yapılabilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Hesap alanı özelliği ile belirlenen alan içerisindeki 'eğim', 'çap', 'eğim ve çap' kilitlenerek hidrolik çözümler gerçekleştirilebilir, sonuçlar raporlanabilir.

Projedeki herhangi bir hatta ait boru çapları, boru eğimleri veya her iki parametre birlikte kilitlenerek hidrolik çözümler yapılabilmektedir.

Kullanıcı, kazı derinliğinin yüksek olduğu hatlarda, maliyeti düşürmek için minimum eğim ile gitmek ister. Ek olarak bazı hatların, sabit boru çapları (KORIGE-300mm.) ile tasarlanması istenebilir. Bu hemen hemen her projede ortaya çıkabilecek önemli bir durumdur; bu anlamda çevrilen hesap alanları içerisinde 'eğim', 'çap', 'eğim ve çap' özellikleri kullanıcı tanımlı olarak kilitlenerek, hidrolik hesaplara yansıtılarak sonuçları raporlanabilir.

 Video

Projelerin grafik ekran üzerinden de yönetilebilmesi mümkündür, yapılan her işlem sonrası projeler dinamik olarak güncellenir.

Grafik ekran üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler sırasında değişen hat uzunlukları, akar kot değerleri, baca üst kotları gibi planda da görünen parametreler otomatik olarak güncellenir; projede yapılan değişiklikler raporlanabilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Hidrolik çözüm kriterlerinin kullanıcı tanımlı olarak tanımlanabilmesi mümkündür.

Hidrolik hesapları etkileyen, boru tipleri, çapları, minimum ve maksimum eğim değerleri, şut yükseklikleri, sırt derinlikleri vb. birçok değer, proje tasarım kriterleri ve şartname gereksinimlerine göre kullanıcı tanımlı olarak değiştirilerek şebeke çözümleri gerçekleştirilebilir.

 Video

Projelerin her aşamasında otomatik kontrol sağlanır.

Şebeke kontrolü işlemi ile geometrik ve hidrolik kontroller projelerin her aşamasında gerçekleştirilebilir. Bu dinamik yapı sayesinde hatalar anında bulunup düzeltilerek hatasız projeler oluşturulması sağlanır.

Çap değiştirme kriterlerine uyulmama, doluluk oranının aşılması, çeşitli tasarım hatalarından kaynaklanan kotsuz bacalar, hatalı akış yönleri, debisi bulunmayan borular vb. olası birçok hata kontrol altındadır.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Hidrolik hesap sonuç raporu, baca cetveli, baca şut bilgileri, boru bilgileri, ızgara metrajları, şebeke planı, genel durum planı, kazı planı, parsel mecra metrajı, yağmursuyu hidrolik hesap sonuç raporları vb. tüm çıktılar mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun yapıda otomatik olarak alınabilir.

 Video

Farklı debi hesap yöntemlerine göre pissu debi hesaplamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Global standart yöntemler olan 'evsel' ve 'endüstriyel' debi hesaplamaları ile birlikte bu yöntemlerin -özellikle 'Su ve Kanalizasyon İdareleri' şartnamelerinde istenilen- pik debi, sızma debisi, babbit katsayısı oranları ile birlikte hesaplanarak hidrolik çözümlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Parsel boruları şebeke borusu üzerine istenilen açıda bağlanabilmektedir.

Parsel boruları, şebeke boruları üzerinde istenen açı ile tanımlanabilirler, bu sayede herhangi bir türbülans (girdap) olmadan akış sağlanır.

 Video

İlbank ve su kanalizasyon idarelerine uygun farklı hidrolik formüllere göre atıksu çözümleri yapılabilmektedir.

Atıksu hidrolik çözümlerinde Kutter ve Manning yük kaybı hesaplarının yanında, Darcy-Weisbach, Colebrook (türbülanslı akımlar) ve William-Hazen yük kaybı formüllerine göre de çözümler gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırılabilmektedir.

İlbank şartnamelerinde Kutter ve Manning fomülleri yeterlidir. Ancak su ve kanalizasyon idarelerine göre diğer yük kaybı formülleri de gereklidir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Yağmursuyu çözümleri için olası tüm ızgara tiplerini barındıran hazır ızgara kütüphaneleri kullanılır, projelerde seçilen ızgara tiplerine göre hidrolik hesaplamalar dinamik olarak gerçekleştirilir.

Yağmursuyu çözümlerinde, yağmursuyu debisini bacalara iletmek için kullanılan ızgaraların istenen açı, boyut ve adette tasarlanabilmesi sağlanmıştır.

Olası tüm ızgara boyutları projelerde kullanılabilmekte ve ızgaralar proje üzerinde kolaylıkla editlenebilmektedir.

Drenaj projelerinde kullanılan ızgaralara ait metraj raporları da alınabilmektedir.

 Video

Yağmursuyu çözümleri için havza alanlarının tasarımı ve yağış hesaplamaları alternatif yöntemler ile gerçekleştirilebilir.

Yağmursuyu sistem çözümlerindeki hidrolik hesapların yapılabilmesi için gerekli olan drenaj havza alanlarının tasarımının yapılabilmesi ve bu havza alanlarındaki, akış katsayısı, yağış süreleri vb. parametrelerin tanımlanabilmesi mümkündür, bu sayede kanala gelecek yağmursuyu debisi hesaplatılatılarak hidrolik çözümler yapılabilmektedir.

Kullanıcı opsiyonlu olarak, 'parametrik' ve 'yağış yüksekliği' yöntemleri ile hidrolik çözümler gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemde de değişkenler, ilgili kurum şartnamelerine göre kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilir.

 Video

NETPRO ATIKSU

NETPRO ATIKSU

Netcad 7.0 GIS'nın tüm yetenekleri ile birlikte kurum standartlarındaki hazır çıktı şablonları kullanılabilir.

Netcad 7.0 GIS' in gelişmiş GIS ve CAD yetenekleri, kurum standartlarındaki hazır şablon çıktılar, altlık online haritalar, akıllı objeler, mimar vb. bir çok özellik atıksu ve yağmursuyu projeleri için kullanılabilir.

 Video

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Kanalizasyon Şebekeleri Projelendirme | Atıksu & Yağmursuyu — Atıksu/Drenaj /Kanalizasyon Şebekeleri Proje Uygulamaları, kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.
 

Eğitim İçerikleri

Teknik Videolar

NETPRO/ATIKSU modülü ile ilgili teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

 

 

 

Başarı Hikayeleri

  • No content found for label(s) başarı,netpro/atıksu.