Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'NETPRO/MINE', yer altı ve açık maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini iki ve üç boyutlu ortamlarda bütünleşik yapıda yönetebilen Netcad yer bilimleri çözümüdür.

Yalnızca sondajların geometrik ve litolojik girdileri ile üç boyutlu katı model oluşturma, jeoistatistiksel kestirim, pit optimizasyonu, üretim planı, açık ocak tasarımı, yer altı galeri tasarımları vb. projelendirme süreçleri tüm aşamaları ile mevzuatlarla uyumlu yapıda gerçekleştirilebilir.

Jeoistatistiksel Kestirim Bloklar Sınırlanarak Gerçekleştirilebilir

Netpro/MINE 3.5 ile Jeoistatiksel kestirim uygulanacak blokların sınır seçimi kullanılarak belirlenebilmesi mümkündür. Katı model veya yüzey alt üst seçimleri yapılarak seçilen süzgeç, altında veya üstünde kalan bloklara değer ataması yapabilirsiniz.

 Videolar
 

 

Cevher Yüzeyleri Belirlenirken Sondaj Sınırları Otomatik Olarak Oluşturulabilir

Netpro/MINE 3.5 ile sondaj sınırları otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede cevher yüzeylerinin oluşturulması aşamasında sınır seçimi ile yüzey üretimi sağlanabilmektedir.

 Videolar

Kompozit Gösterimler Her Detayda Gerçekleştirilebilir

Kompozit gösterimine ait öznitelik aralıkları kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilmektedir. Otomatik olarak üretilen lejant üzerinde bu özellik ile analiz aralıkları ve tematik gösterimi düzenlenerek, cevherleşmenin yoğunlaştığı bölge hakkında daha kolay ve anlaşılır yorum yapılması sağlanacaktır.

 Videolar

 

Farklı Formatlardaki Katı Modeller Netpro/Mine İle Projelendirilebilirler

Netpro/MINE 3.5 ile farklı yazılımlarda oluşturulan katı modeller okunabilmektedir. Böylelikle katı model sürecinden sonraki işlemleri Netpro/MINE üzerinden gerçekleştirilebilir.

 Videolar

Geliştirilmiş Sondaj Süzgeç Yapısı ile Sondaj Yönetimi Her Detayda Gerçekleştirilebilir

3D ekranından alan seçimi ile sondajlar için süzgeç oluşturulabilmektedir; böylelikle projedeki sondajlar her detayda kontrol altında yönetilirler. Sondaj süzgeç penceresindeki kuralları tek bir buton ile hızlıca temizlenmesi sağlanabilecektir.

 Videolar

 

 

Üç Boyutlu Semboller Kullanılabilir

'Katı Model', 'Açık Ocak' ve 'Yer Altı Galeri' projelerinize 3D semboller kullanabilir kütüphaneler oluşturabilirsiniz.

 Videolar

 

 

 


 


 

'NETPRO/MINE', yer altı ve açık maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme süreçlerini iki ve üç boyutlu ortamlarda bütünleşik yapıda yönetebilen Netcad yer bilimleri çözümüdür.

Yalnızca sondajların geometrik ve litolojik girdileri ile üç boyutlu katı model oluşturma, jeoistatistiksel kestirim, pit optimizasyonu, üretim planı, açık ocak tasarımı, yer altı galeri tasarımları vb. projelendirme süreçleri tüm aşamaları ile mevzuatlarla uyumlu yapıda gerçekleştirilebilir.

İki Boyut (2D) ve Üç Boyut (3D) Anlık Dinamik Entegrasyon

NETPRO/MINE 3 ile proje yönetimi 2D ve 3D ortamlarda dinamik ve senkronize çalışılabilir yapıdadır.

2D ve 3D ortamlardaki proje yönetimi şerit menüler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sayede projeler iki ve üç boyutlu proje düzlemlerinde daha kolay yönetilebilir ve gerçeklenebilir hale gelmiştir.

 Video

NETPRO MINE

NETPRO MINE

Cevher Tenör Dağılımlarının Her Bir Sondaj Üzerinde Görselleştirilebilmesi

NETPRO/MINE 3 ile cevhere ait öznitelik bilgileri sondaj üzerinde boyutlandırılmış ve tematize edilmiş silindirik bir yapıda gösterilebilmektedir.

Oluşan silindirlerin boyutu cevherin tenör dağılımı ile doğru orantılı olarak otomatik ayarlanmakta ve lejantta belirtilen renklerde tematize edilmektedir.

Tenör dağılımlarının sondaj üzerinde bu yapıda gösterilmesi; yüksek tenör değerine sahip cevherleşmenin yoğunlaştığı bölge hakkında daha kolay ve anlaşılır yorum yapma imkânı sağlamaktadır.

 Video


Otomatik Enkesit Alımı 

NETPRO/MINE 3 ile litoloji, cevher veya damar tanımlarına göre grafik ekrandan seçilen sondajlar üzerinden enkesitler otomatik olarak oluşurlar.

Otomatik enkesit ile oluşturulacak enkesitlerde litoloji, cevher veya damar koordinat seviyeleri (üst, orta, alt, en alt), kenar uzatmaları ve kesit hatlarının yumuşatılma dereceleri kullanıcı tanımlı olarak belirlenebilmektedir.

Otomatik enkesit işlemi sonrası oluşan enkesitler üzerinden etkileşimli katı model oluşturma seçeneği ile kabuk model yöntemi kullanılarak daha gerçekçi modelleme yapmak mümkündür.

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

Alternatif Cevher/Litoloji ya da Damar Modelleme Yöntemi: "Kabuk Model"

NETPRO/MINE 3 ile cevher, litoloji ya da damar modellemede kullanılan tetrahedron yöntemine alternatif olarak "Kabuk Model" yöntemi geliştirilmiştir.

Kabuk model yöntemi ile birbirine paralellik sunmayan yüzeyler/kesitler arasında daha gerçekçi katı modeller oluşturulabilmekte ve katı modellerin hacimleri daha doğru sonuçlarla hesaplanabilmektedir.

 Video


Blok Model Üzerinden Öznitelik Değerlerine Göre Katı Model Oluşturma

NETPRO/MINE 3 ile jeoistatiksel kestirim yöntemleri kullanılarak bloklara kazandırılan öznitelik bilgilerine göre katı model oluşturmak mümkündür.

Seçilen öznitelik değerine tanımlanacak filtreye uygun yapıda katı modelin anlık olarak grafik ekranda oluşması sağlanmaktadır. Tanımlanan filtreye uygun cevher hacmini projeye eklemek ve üzerinden birçok rapor almak mümkündür.

Öznitelik bilgilerine göre oluşturulan katı model yöntem olarak "Kabuk Model" yöntemini kullanmaktadır. Bu sayede daha gerçekçi hacim sonuçları elde edilmektedir.

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

İzopak (Eş Kalınlık) Haritalarının Oluşturulması

İzopak (eş kalınlık) haritaları; cevher/litolojiye ait gerçek kalınlık değişimlerini gösterir. Özellikle yataklanma tipi cevherleşmeler için tercih edilen bu haritalar yeraltı madenciliği için yüksek önem arz etmektedir.

NETPRO/MINE 3 ile üç boyut ara yüzünde oluşturulan izopak haritaları, cevher kalınlık değişimlerine göre farklı renklerde tematize edilmekte ve her bir aralığı temsil eden eşdeğer yüzeyleriyle birbirinden ayrılmaktadır.

Cevher kalınlık değişimini ifade eden izopak haritalarının sahip olduğu aralıklara kullanıcı tanımlı müdahale etmek için lejant slotları tercih edilmektedir.

 Video


Blok Model Üzerinden Tenör Değişim Haritalarının Oluşturulması

NETPRO/MINE 3 ile blok model üzerinden jeoistatiksel kestirim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kestirim işlemi sonrası cevhere ait öznitelik dağılımlarının değişimini ifade eden haritalar oluşturulabilmektedir.

Cevher öznitelik değişim haritaları seçilen özniteliğe uygun değişim bölgelerinin ortaya konmasında oldukça önemlidir. Örneğin: yüksek tenör değer aralığındaki cevherleşme bölgelerinin yoğunlaştıkları bölgeleri iki boyut düzlem üzerinde takip etme imkânı sunmaktadır.

Öznitelik değişim haritaları üst üste gelen bloklarda maksimum, minimum veya ortalama değer hesaplaması yapmakta ve değişimi seçilen renkler arasında tematize etmektedir. Ayrıca öznitelik değerleri üzerinde matematiksel işlemlerde uygulanarak farklı değişim haritaları hazırlanabilir. Aynı değer aralığına sahip yüzeylere kullanıcı tanımlı müdahale edebilmek için eşdeğer eğrileri seçeneği tercih edilmektedir. 

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

Çoklu Kesit Alabilme Yeteneği

NETPRO/MINE 3 ile belirlenen bir kesit hattı boyunca veya farklı eksenlerde (x, y, z) çoklu kesit alımı yapılabilir.

Kesit güzergâhı grafik ekranda çizilerek ya da farklı yön seçimleri yapılarak belirlenebilmektedir. Çizilen ya da seçilen hattın kesit aralığı, kesitin sağ/sol etki mesafesi, kesit başlangıç ve bitiş km. ‘si kullanıcı tarafından belirlenmekte ve belirlenen değişkenlere uygun proje elemanları (katı model, blok, ocak, galeri vd.) üzerinden çoklu kesit alımı yapılabilmektedir.

 Video

Açık Ocak Optimizasyonu

NETPRO/MINE 3 ile açık ocak optimizasyonu için cevhere ait blok modeldeki her bloğa cevher üretim maliyeti, cevherin tesise veya pazara ulaşım maliyeti, dekapaj maliyeti, dekapajın pasa sahasına nakil maliyeti, pazarlama giderleri, proses giderleri, genel idare giderleri gibi maliyet unsurları ile cevherin satış değeri girilerek optimum ocak sınırları belirlenir.

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

Fayların Çoklu Olarak Tek Seferde Projelere Eklenebilmesi

NETPRO/MINE 3 ile faylar tüm özellikleri ile tek seferde çoklu olarak projelere aktarılabilir.

Projeye çok sayıda fay bilgisinin aktarımı için kullanılacak dosya şablonu hazır olarak sunulmaktadır. Fay bilgilerinin bu şablon yapıda hazırlanması ve ardından projeye okutulması ile aynı anda birden fazla fayın projeye entegrasyonu mümkündür.

Çoklu olarak projeye aktarılan faylar; topoğrafya, litoloji, cevher veya damar yüzeylerinin oluşturulmasında dikkate alınarak gerçek yüzeylerin oluşması sağlanır.

 Video

Cevher, Litoloji, Damar Yüzeyleri ve Topografyanın Tematik Görselleştirilmesi

NETPRO/MINE 3 ile topografya, cevher, litoloji veya damar yüzeyleri üzerinden yükseklik değişimlerini ifade eden tematik haritalar hazırlanabilmektedir.

Hazırlanan yüzey görselleştirmesine ait eşdeğer yükseklik aralıklarına (slotlara) müdahale edilerek istenilen değer aralığına sahip yüzeyin proje ekranında yönetilebilmesi mümkündür.

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

Galeri Profillerinin Kullanıcı Tanımlı Eklenmesi

NETPRO/MINE 3 ile yeraltı madenciliği galeri tasarımda kullanılan profil tipleri kütüphanesine yeni profil tipleri kolaylıkla eklenebilmektedir.

Galeri profil tipi kütüphanesine eklenen yeni profil, tasarlanacak galeri özelliklerinden ön izlenerek seçilebilir. Yeni profil göre tasarlanan galeri hacim bilgisi galeri uzunluğuna göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.

 Video


Sondaj Verileri Üç Boyutlu Ortamda CBS Tabanlı Yönetilirler; Sondajlar İlişkin Tüm Analizler ve Log Raporları Otomatik Olarak Oluşturulur

Sondajlara ilişkin geometrik ve litolojik veriler tek bir işlem ile NETPRO/MINE'ın üç boyutlu ortamına veri tabanı bağlantılı olarak aktarılırlar.

NETPRO/MINE içerisindeki mevzuatlarla tam uyumlu hazır sembol, litoloji ve tarama kütüphaneleri sayesinde istenirse tek bir sondajın istenirse tüm sondajların log raporları tek bir işlem ile alınabilir.

Sondajlar üç boyutlu ortamda derinlik, açı, karot özelliği vb. bilgilere göre tematik olarak yönetilebilir, tüm öz niteliklerine göre etiketlendirilebilirler.

Jeoistatistiksel kestirim için gerekli tüm analizler sondaj bazında ve tüm sondajlar için tek bir işlem ile gerçekleştirilebilir.


 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

Yüzeylerden ve En Kesitlerden Üç Boyutlu Katı Modeller Oluşturulabilir; Katı Modeller İstenilen Blok Büyüklüğü, Açı ve Alt Blok Sayısına Göre Bloklanabilirler

Cevherler, kabuk model ya da tetrahedron yapısında üç boyutlu olarak modellenebilirler. Üç boyutlu katı modelleme sürecinde 'yüzeylerden katı model oluşturma' ya da 'en kesitlerden katı model oluşturma' yöntemleri kullanılabilir.

Yüzeylerden katı model oluşturmak için karotun seçilmesi ve yüzeyin oluşacağı başlangıç kuralının belirlenmesi yeterlidir; tüm sondajları dikkate alarak oluşan alt ve üst yüzeyler üç boyutlu katı modele otomatik olarak dönüştürler. En kesitlerden katı model oluşturmak için enkesitlerin oluşması istenilen sondajların ve karotun seçilmesi yeterlidir, en kesitler verilen uzanım değerine göre otomatik olarak oluşurlar.

Oluşturulan yüzeylere tüm fay tipleri eklenebilir.

Oluşturulan üç boyutlu katı modeller belirlenen blok açıları, boyutları ve oluşması istenilen alt blok sayısına göre tek bir işlem ile bloklanırlar. Boklamaya ilişkin sonuç raporlar da tek bir işlemle alınarak katı modelin yüzde kaçının bloklandığı..vb. bilgilere de erişilebilir.

 

 Video


Jeoistatistiksel Yöntemlere Göre Kestirim Gerçekleştirilebilir

Jeoistatistiksel kestirim işlemleri için bloklara istenilen özniteliklere göre kompozit tanımlamaları yapılabilir ve kompozitleme sonrası variogramlar oluşturulabilir.

Kestirim için 'En Yakın Komşu', 'Ters Uzaklık', 'Kriging', 'Kokriging', 'İkili Değer Kriging' yöntemleri kullanılabilir.

Jeoistatistiksel kestrim sonrası bloklanan katı model üç boyutlu ortamda seçilen özniteliğe göre tematik olarak modellenir. Bu sayede örneğin cevher üzerinde kalorisi en yüksek değere sahip blokların nerelerde yer aldığı vb. üretim planına esas sonuçlara ulaşılır; Blok Raporu, Tenor Tonaj Raporu gibi çıktılar da otomatik olarak üretilirler.

 

 Video


NETPRO MINE

NETPRO MINE

'Açık Ocak Projeleri' Üç Boyutlu Ortamda Projelendirilir; Patlatma Tasarımları ve ÇED Raporları Mevzuatlara Yam Uyumlu Yapıda Gerçekleştirilirler

'Açık Ocak Tasarımları' için basamak ve şev tanımlamaları, taban/tavan yüzeyleri, pasa tasarımları, toprak işlerine yönelik hesaplamalar üç boyutlu ortamda dinamik olarak gerçekleştirilir ve raporlanır.

Patlatma tasarımları alternatif yapıda simule edilerek en uygun patlatma sonucuna uygulama öncesinde karar verilebilir. Patlatma sonuç ÇED raporları otomatik olarak oluşturulur.

Ocağa ulaşım yolları ve ocak pasa arası yol tasarımları da platform ve şev tanımlamaları ile birlikte üç boyutlu ortamda gerçekleştirilir ve raporlanır.

 

  Video


'Yer Altı Galerileri' Üç Boyutlu Ortamda Tasarlanır ve Tüm Gereksinimleri ile Birlikte Projelendirilir

'Yer Altı Galeri Tasarımları' üç boyutlu ortamda modellenen cevher üzerinde gerçekleştirilebilir; hazır galeri kütüphanlerinden yapılan tanımlamalarla galerilerin gerçek görüntüleri üç boyutlu ortamda oluşturulur. Tahkimatlar, havalandırma girdileri, basınç/direnç hesaplamaları otomatik arayüzler sayesinde gerçekleştirilebilir.

Galerilere ilişkin tüm bilgiler veri tabanında yer alır, bu sayede galeriler istenilen tüm özelliklerine göre tematik haritalandırılabilir ve raporlanabilirler.

Oluşturulan sonuç projeler üç boyutlu tel kafes içerisinde görüntülenebilir; bu sayede üzerinden ölçü alınabilen 3D çıktılar oluşturulabilir.

 

 Video


NETPRO MINE

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

 

 

Teknik Videolar

NETPRO | MINE modülü ile ilgili teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.