‘GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı - nk007a/ŞBP

Şehir ve Bölge Planlama

Eğitimin Tanımı;

‘GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar. 

Hedef Grup;

Bu eğitim programı, kent planlama konusunda çalışma yapan tüm şehir plancıları, teknikerler, kent planlamaya ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve eğitmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • ‘Kent Planlama’ ve ‘Kent Bilgi Sistemleri’ Projelerinin gerektirdiği temel harita ve projeksiyon bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemi-GIS yapısında proje üretim süreçlerini gerçekleştirebiliyor olabilecek,
 • Planlama alanına ilişkin veri üretimi, vektör ve raster verilerin bütünleşik olarak kullanabilecek,
 • Planlama sahasındaki sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
 • ‘Analiz’ ve ‘Sentez’ haritalarının GIS yapısında oluşturabilecek
 • Analizleri puan verip değerlendirilerek, kent fonksiyonları için en uygun alanları mevzuatların gerektirdiği standartlarda oluşturabilecek,
 • Tüm analizlere, sentezlere ve planlara ilişkin tematik haritalama, sorgulama, raporlama, web ve pafta bazında çıktılarını oluşturabilecek,
 • Kent karakter tabloları, alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı kontrolü, DOP/KOP hesabı ve mevcut yapılaşma hesaplarını gerçekleştirebilecek ve sonuç raporları oluşturabilecek,
 • Nazım ve uygulama imar planlarını oluşturabilecek ve mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek,
 • Akıllı objeleri kullanarak (lejand, ölçek barı, plan bilgi kartı, antet, kuzey oku vb.) tüm ölçeklerdeki planların gerektirdiği, mevzuatlara ve kurum standartlarına uygun plan çıktılarını hazır şablonlar ile kolaylıkla oluşturabilecek,
 • Analizleri, sentez ve planları üç boyutlu olarak modelleyebilecek ve sunum simülasyonlarını oluşturabilecek,
 • Tüm proje çıktılarını Google Earth’ e aktarabilecektir.

Eğitim Programı

GENEL KAVRAMLAR

 • Veri yapıları ve veri üretim teknikleri
 • GIS-CBS temel kavramlar
 • Netcad GIS teknolojisi
 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi
 • Coğrafi referanslama, raster dönüşüm, proje projeksiyon tanımlama işlemleri

ANALİZLER

 • GPS nokta ve SRTM verileri kullanılarak arazi modeli oluşturma (üçgen model)
 • Kent planlama süreci Analiz/Sentez süreçleri
  » SRTM ve arazi verilerinden eğim, bakı, yükseklik, rölyef haritalarının oluşturulması
  » Planlama alanına ilişkin iş akış modellerinin oluşturulması, sentez haritalarının yapılması

3194 İMAR MEVZUATINA UYGUN PLANLARIN OLUŞTURULMASI

 • 3194 İmar Mevzuatı-Kent Planlama genel kavramlar
 • Online haritaların ve kadastro haritaların plan altlığı olarak kullanılması
 • Geocoding ile plan alanının bulunması
 • Yol işlemleri ve yaya yollarının oluşturulması
 • Mevzuata uygun raster ve vektör plan tarama işlemleri
 • Nüfus hesaplamaları
 • Alan dağılım hesapları
 • Donatı kontrolü hesapları
 • DOP/KOP hesapları
 • Mevcut yapılaşma hesapları
 • Sembollerin yerleştirilmesi
 • Mevzuata uygun plan lejandının oluşturulması
 • Mevzuata uygun paftalama işlemleri
 • Plan çıktı şablonlarının oluşturularak çıktılarının alınması

GIS TABANLI PLANLAMA PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI

 • GIS-CBS veri tabanı kavramı ve planlamaya yönelik veri tabanı tasarımı
 • Mevzuata uygun sayısallaştırma menüsü kullanılarak plan verisinin oluşturulması
 • CAD ortamında oluşturulmuş planların GIS entegrasyonu
 • GIS-CBS bağlantılı verilerin düzenlenmesi ve üretilmesi

GIS TABANLI ANALİZLER, PLAN YÖNETİMİ

 • Plan verilerinin görüntülenmesi (tematik haritalama, etiketlendirme ve semboloji tanımları)
 • Spatial analizler (tampon bölge ve overlay analizleri)
  » Analiz iş akış modellerinin oluşturulması
 • Sorgulama/Raporlama işlemleri
 • Lejand oluşturma ve paftalama işlemleri

PLANLAMA PROJELERİN 3 BOYUTLU SUNUMU

 • Kabartma haritalarının hazırlanması
 • Bina ve çatıları oluşturma işlemleri
 • 3D’ye senkronizasyon
 • Bina ve duvarlara doku kaplama işlemleri
 • Tabakalardan doku kaplama işlemleri
 • 3D proje üzerinde simülasyon işlemleri

PLANLAMA PROJELERİNİN GOOGLE EARTH’E AKTARILMASI VE GÖNDER İŞLEMLERİ

 • Google Earth’ e veri ve proje aktarım işlemleri
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi

GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları (PDF)